พระเดชพระคุณพระเทพสารเวที(ประยงค์ ปภาโส) เจ้าคณะจังหวัดสิงห์บุรี(ธรรมยุต)
6 สิงหาคม 2560

/data/content/208/cms/acgijlmty346.jpg

พระเดชพระคุณพระเทพสารเวที(ประยงค์ ปภาโส) เจ้าคณะจังหวัดสิงห์บุรี(ธรรมยุต) ได้มรณภาพ
ประวัติพระราชวินัยเวที เป็นพระเถระชั้นผู้ใหญ่รูปหนึ่ง ได้รับการยกย่องว่า มีความสามารถและอุทิศตนพัฒนาสาธารณสุขและสาธารณูปการให้สังคมอย่างไม่รู้เหน็ดเหนื่อย เป็นพระนักพัฒนาและเป็นพระนักเทศน์ที่สำคัญรูปหนึ่ง 
พระราชวินัยเวที (ประยงค์ ปภาโส) สิริอายุ ๗๘ พรรษา ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดโบสถ์ ต.อินทร์บุรีอ.อินทร์บุุรี จ.สิงห์บุรี และเจ้าคณะจังหวัดสิงห์บุรี-อุทัยธานี-ชัยนาท (ธรรมยุต)
มีนามเดิมว่า ประยงค์ บัวทอง เกิดเมื่อวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๔๘๒ ที่บ้านหนองทอง ต.อินทร์บุรี อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรีโยมบิดา-มารดา ชื่อ นายเหลือและนางเฮง บัวทอง 
ในวัยเด็ก หลังจบการศึกษาชั้นประถมปีที่ ๔ จากโรงเรียนประชาบาลวัดเซ่าสิงห์ ทางบ้านสอบถามถึงเรื่องบรรพชา ท่านตอบรับด้วยความดีใจ เพราะมีความใฝ่ใจในพระพุทธศาสนามานานแล้ว
ประวัติพระราชวินัยเวที เป็นพระเถระชั้นผู้ใหญ่รูปหนึ่ง ได้รับการยกย่องว่า มีความสามารถและอุทิศตนพัฒนาสาธารณสุขและสาธารณูปการให้สังคมอย่างไม่รู้เหน็ดเหนื่อย เป็นพระนักพัฒนาและเป็นพระนักเทศน์ที่สำคัญรูปหนึ่ง พระราชวินัยเวที (ประยงค์ ปภาโส) สิริอายุ ๗๘ พรรษา ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดโบสถ์ ต.อินทร์บุรีอ.อินทร์บุุรี จ.สิงห์บุรี และเจ้าคณะจังหวัดสิงห์บุรี-อุทัยธานี-ชัยนาท (ธรรมยุต)มีนามเดิมว่า ประยงค์ บัวทอง เกิดเมื่อวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๔๘๒ ที่บ้านหนองทอง ต.อินทร์บุรี อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรีโยมบิดา-มารดา ชื่อ นายเหลือและนางเฮง บัวทอง ในวัยเด็ก หลังจบการศึกษาชั้นประถมปีที่ ๔ จากโรงเรียนประชาบาลวัดเซ่าสิงห์ ทางบ้านสอบถามถึงเรื่องบรรพชา ท่านตอบรับด้วยความดีใจ เพราะมีความใฝ่ใจในพระพุทธศาสนามานานแล้วเข้าพิธีพบรรพชา เมื่อวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๐๒ ณ วัดเซ่าสิงห์ ต.ทองเอน อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี โดยมีพระครูประพัฒน์ศีลคุณ (เอก ปวัฑฒโน) วัดไผ่ดำ เป็นพระอุปัชฌาย์ และพระครูสังฆรักษ์ วัดเซ่าสิงห์ เป็นพระศีลาจารย์ สามเณรประยงค์ ได้มุ่งมั่นศึกษาบาลี นักธรรม พ.ศ.๒๕๐๔  สามารถสอบได้นักธรรมชั้นตรี - โท - เอก จนเมื่ออายุครบ ๒๐ ปีบริบูรณ์ ได้เข้าพิธีอุปสมบท เมื่อวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๐๒ ณ พัทธสีมาวัดเซ่าสิงห์ ต.ทองเอน อ.อินทร์บุรีจ.สิงห์บุรี โดยมีพระครูประพัฒน์ศีลคุณ วัดไผ่ดำ เป็นพระอุปัชฌาย์, พระพวง ปสันโน วัดไผ่ดำ เป็นพระกรรมวาจาจารย์ และพระครูสังฆรักษ์ เป็นพระอนุสาวนาจารย์ ไดรับฉายา ปภาโส หลังอุปสมบท ได้อุทิศตนด้วยความตั้งใจ ในหน้าที่การงานและการปกครอง พ.ศ.๒๕๐๕ เป็นครูสอนพระปรัยัติสำนักวัดไผ่ดำพ.ศ.๒๕๑๕ เป็นครูสอนโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา วัดโบสถ์อินทร์บุรี วิชาหมวดธรรมวินัย ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ถึงมัธยมศึกษาตอนปลาย ก่อนเข้ารับการอบรม โรงเรียนพระสังฆาธิการธรรมยุต เจ้าคณะอำเภอธรรมยุต รุ่นที่ ๑พ.ศ.๒๕๑๘ เป็นกรรมการตรวจธรรม สนามหลวง พระราชวินัยเวที เป็นพระเถระที่ปฎิบัติศาสนกิจตามหลักพระธรรมวินัยอย่างเคร่งครัด และยังเป็นพระนักพัฒนามีผลงานด้านบูรณปฎิสังขรถาวรวัตถุตามวัดต่างๆ มากมายลำดับการปกครองคณะสงฆ์พ.ศ. ๒๕๐๗ ได้รับแต่งตั้งเป็นเลขานุการเจ้าคณะจังหวัดสิงห์บุรี (ธรรมยุต)พ.ศ. ๒๕๑๐ รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดเซ่าสิงห์ พ.ศ.๒๕๑๑ เป็นผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดโบสถ์ พ.ศ. ๒๕๒๒ เป็นรองเจ้าอาวาสวัดโบสถ์ พ.ศ. ๒๕๒๕  รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดโบสถ์ , เป็นเจ้าอาวาสวัดโบสถ์ เป็นผู้จัดการโรงเรียนวัดโบสถ์อินทร์บุรี พ.ศ. ๒๕๒๖ เป็นพระอุปัชฌาย์ในคณะธรรมยุต , เป็นเจ้าคณะอำเภอในจังหวัดสิงห์บุรี-อุทัยธานี(ธรรมยุต)พ.ศ.๒๕๔๐  เป็นเจ้าคณะจังหวัดสิงห์บุรี-อุทัยธานี (ธรรมยุต)พ.ศ.๒๕๔๕  เป็นเจ้าคณะจังหวัดิสิงห์บุรี-อุทัยธานี-ชัยนาท(ธรรมยุต)วันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๙ ได้รับการเลื่อนสมณะศักดิ์ เป็นพระเทพสารเวที มรณภาพพระเดชพระคุณพระเทพสารเวที(ประยงค์ ปภาโส) เจ้าคณะจังหวัดสิงห์บุรี(ธรรมยุต) ได้มรณภาพด้วยโรคมะเร็งตับ ในวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๒.๒๙ น. ที่โรงพยาบาลศิริราช อายุ ๗๘ พรรษาและเคลื่อนสรีระสังขารพระเทพจากโรงพยาบาลศิริราชมาที่วัดโบสถ์ ในวันที่  ๘ มีนาคม ๒๕๖๐ โดยมีพิธีรดน้ำศพและพระราชทานน้ำหลวงอาบศพ ในวันเดียวกันนี้  
 
เข้าพิธีบรรพชา-อุปสมบท 
เมื่อวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๐๒ ณ วัดเซ่าสิงห์ ต.ทองเอน อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี โดยมีพระครูประพัฒน์ศีลคุณ (เอก ปวัฑฒโน) วัดไผ่ดำ 
เป็นพระอุปัชฌาย์ และพระครูสังฆรักษ์ วัดเซ่าสิงห์ เป็นพระศีลาจารย์ 
สามเณรประยงค์ ได้มุ่งมั่นศึกษาบาลี นักธรรม พ.ศ.๒๕๐๔  สามารถสอบได้นักธรรมชั้นตรี - โท - เอก จนเมื่ออายุครบ ๒๐ ปีบริบูรณ์ ได้เข้า
พิธีอุปสมบท เมื่อวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๐๒ณ พัทธสีมาวัดเซ่าสิงห์ ต.ทองเอน อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี โดยมีพระครูประพัฒน์ศีลคุณ วัดไผ่ดำ
เป็นพระอุปัชฌาย์, พระพวง ปสันโน วัดไผ่ดำ เป็นพระกรรมวาจาจารย์ และพระครูสังฆรักษ์ เป็นพระอนุสาวนาจารย์ ไดรับฉายา ปภาโส 
หลังอุปสมบท 
ได้อุทิศตนด้วยความตั้งใจ ในหน้าที่การงานและการปกครอง จนได้รับความไว้วางใจให้ดำรงตำแหน่ง คือ 
พ.ศ.๒๕๐๕ เป็นครูสอนพระปรัยัติสำนักวัดไผ่ดำ 
พ.ศ.๒๕๑๕ เป็นครูสอนโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา วัดโบสถ์อินทร์บุรี วิชาหมวดธรรมวินัย ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 
ถึงมัธยมศึกษาตอนปลาย ก่อนเข้ารับการอบรม โรงเรียนพระสังฆาธิการธรรมยุต เจ้าคณะอำเภอธรรมยุต รุ่นที่ ๑  
พ.ศ.๒๕๑๘ เป็นกรรมการตรวจธรรมสนามหลวง พระราชวินัยเวที เป็นพระเถระที่ปฎิบัติศาสนกิจตามหลักพระธรรมวินัยอย่างเคร่งครัด 
และยังเป็นพระนักพัฒนามีผลงานด้านบูรณปฎิสังขรถาวรวัตถุตามวัดต่างๆ มากมาย
ลำดับการปกครองคณะสงฆ์
พ.ศ. ๒๕๐๗ ได้รับแต่งตั้งเป็นเลขานุการเจ้าคณะจังหวัดสิงห์บุรี (ธรรมยุต)
พ.ศ. ๒๕๑๐ รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดเซ่าสิงห์ พ.ศ.๒๕๑๑ เป็นผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดโบสถ์ 
พ.ศ. ๒๕๒๒ เป็นรองเจ้าอาวาสวัดโบสถ์ 
พ.ศ. ๒๕๒๕  รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดโบสถ์ , เป็นเจ้าอาวาสวัดโบสถ์ เป็นผู้จัดการโรงเรียนวัดโบสถ์อินทร์บุรี 
พ.ศ. ๒๕๒๖ เป็นพระอุปัชฌาย์ในคณะธรรมยุต , เป็นเจ้าคณะอำเภอในจังหวัดสิงห์บุรี-อุทัยธานี(ธรรมยุต)
พ.ศ. ๒๕๔๐  เป็นเจ้าคณะจังหวัดสิงห์บุรี-อุทัยธานี (ธรรมยุต)
พ.ศ. ๒๕๔๕  เป็นเจ้าคณะจังหวัดิสิงห์บุรี-อุทัยธานี-ชัยนาท(ธรรมยุต)
วันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๙ ได้รับการเลื่อนสมณะศักดิ์ เป็นพระเทพสารเวที 
 
มรณภาพ
พระเดชพระคุณพระเทพสารเวที(ประยงค์ ปภาโส) เจ้าคณะจังหวัดสิงห์บุรี(ธรรมยุต) 
ได้มรณภาพด้วยโรคมะเร็งตับ ในวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๒.๒๙ น. 
ที่โรงพยาบาลศิริราช อายุ ๗๘ พรรษา
และเคลื่อนสรีระสังขารพระเทพจากโรงพยาบาลศิริราชมาที่วัดโบสถ์ ในวันที่  ๘ มีนาคม ๒๕๖๐ 
โดยมีพิธีรดน้ำศพและพระราชทานน้ำหลวงอาบศพ ในวันเดียวกันนี้  

 พระเดชพระคุณพระเทพสารเวที(ประยงค์ ปภาโส) เจ้าคณะจังหวัดสิงห์บุรี(ธรรมยุต)มรณภาพ

       ประวัติพระราชวินัยเวที เป็นพระเถระชั้นผู้ใหญ่รูปหนึ่ง ได้รับการยกย่องว่า มีความสามารถและ
อุทิศตนพัฒนาสาธารณสุขและสาธารณูปการให้สังคมอย่างไม่รู้เหน็ดเหนื่อย เป็นพระนักพัฒนาและเป็น
พระนักเทศน์ที่สำคัญรูปหนึ่ง
       พระราชวินัยเวที (ประยงค์ ปภาโส) สิริอายุ ๗๘ พรรษา ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดโบสถ์ ต.อินทร์บุรี
อ.อินทร์บุุรี จ.สิงห์บุรี และเจ้าคณะจังหวัดสิงห์บุรี-อุทัยธานี-ชัยนาท (ธรรมยุต) 
มีนามเดิมว่า ประยงค์ บัวทอง
เกิดเมื่อวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๔๘๒ ที่บ้านหนองทอง ต.อินทร์บุรี อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรีโยมบิดา-มารดา
ชื่อ นายเหลือและนางเฮง บัวทอง 
      ในวัยเด็ก หลังจบการศึกษาชั้นประถมปีที่ ๔ จากโรงเรียนประชาบาลวัดเซ่าสิงห์ ทางบ้านสอบถาม
ถึงเรื่องบรรพชา ท่านตอบรับด้วยความดีใจ เพราะมีความใฝ่ใจในพระพุทธศาสนามานานแล้ว 
เข้าพิธีพบรรพชา
เมื่อวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๐๒ ณ วัดเซ่าสิงห์ ต.ทองเอน อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี โดยมีพระครูประพัฒน์ศีลคุณ
(เอก ปวัฑฒโน) วัดไผ่ดำ เป็นพระอุปัชฌาย์ และพระครูสังฆรักษ์ วัดเซ่าสิงห์ เป็นพระศีลาจารย์
       สามเณรประยงค์ ได้มุ่งมั่นศึกษาบาลี นักธรรม พ.ศ.๒๕๐๔  สามารถสอบได้นักธรรมชั้นตรี - โท - เอก
จนเมื่ออายุครบ ๒๐ ปีบริบูรณ์ 

เข้าพิธีบรรพชา-อุปสมบท 
      เมื่อวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๐๒ ณ วัดเซ่าสิงห์ ต.ทองเอน อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี โดยมีพระครู
ประพัฒน์ศีลคุณ (เอก ปวัฑฒโน) วัดไผ่ดำ 
เป็นพระอุปัชฌาย์ และพระครูสังฆรักษ์ วัดเซ่าสิงห์
เป็นพระศีลาจารย์ 
สามเณรประยงค์ ได้มุ่งมั่นศึกษาบาลี นักธรรม พ.ศ.๒๕๐๔  สามารถสอบได้นักธรรมชั้นตรี -
โท - เอก จนเมื่ออายุครบ ๒๐ ปีบริบูรณ์ ได้เข้า
พิธีอุปสมบท เมื่อวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๐๒ณ พัทธสีมา
วัดเซ่าสิงห์ ต.ทองเอน อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี โดยมีพระครูประพัฒน์ศีลคุณ วัดไผ่ดำ
เป็นพระอุปัชฌาย์,
พระพวง ปสันโน วัดไผ่ดำ เป็นพระกรรมวาจาจารย์ และพระครูสังฆรักษ์ เป็นพระอนุสาวนาจารย์ ได้
รับฉายา ปภาโส 

หลังอุปสมบท 
   ได้อุทิศตนด้วยความตั้งใจ ในหน้าที่การงานและการปกครอง จนได้รับความไว้วางใจให้ดำรงตำแหน่ง คือ 
พ.ศ.๒๕๐๕  เป็นครูสอนพระปรัยัติสำนักวัดไผ่ดำ 
พ.ศ.๒๕๑๕  เป็นครูสอนโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา วัดโบสถ์อินทร์บุรี วิชาหมวดธรรมวินัย
                 ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 
ถึงมัธยมศึกษาตอนปลาย ก่อนเข้ารับการอบรม โรงเรียนพระสังฆาธิการ
                 ธรรมยุต เจ้าคณะอำเภอธรรมยุต รุ่นที่ ๑  
พ.ศ.๒๕๑๘  เป็นกรรมการตรวจธรรมสนามหลวง พระราชวินัยเวที เป็นพระเถระที่ปฎิบัติศาสนกิจตามหลัก
                  พระธรรมวินัยอย่างเคร่งครัด 
และยังเป็นพระนักพัฒนามีผลงานด้านบูรณปฎิสังขรถาวรวัตถุ
                  ตามวัดต่างๆ มากมาย

ลำดับการปกครองคณะสงฆ์
พ.ศ. ๒๕๐๗ ได้รับแต่งตั้งเป็นเลขานุการเจ้าคณะจังหวัดสิงห์บุรี (ธรรมยุต)
พ.ศ. ๒๕๑๐ รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดเซ่าสิงห์ พ.ศ.๒๕๑๑ เป็นผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดโบสถ์ 
พ.ศ. ๒๕๒๒ เป็นรองเจ้าอาวาสวัดโบสถ์ 
พ.ศ. ๒๕๒๕  รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดโบสถ์ , เป็นเจ้าอาวาสวัดโบสถ์ เป็นผู้จัดการโรงเรียนวัดโบสถ์อินทร์บุรี 
พ.ศ. ๒๕๒๖ เป็นพระอุปัชฌาย์ในคณะธรรมยุต , เป็นเจ้าคณะอำเภอในจังหวัดสิงห์บุรี-อุทัยธานี(ธรรมยุต)
พ.ศ. ๒๕๔๐  เป็นเจ้าคณะจังหวัดสิงห์บุรี-อุทัยธานี (ธรรมยุต)
พ.ศ. ๒๕๔๕  เป็นเจ้าคณะจังหวัดิสิงห์บุรี-อุทัยธานี-ชัยนาท(ธรรมยุต)
วันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๙ ได้รับการเลื่อนสมณะศักดิ์ เป็นพระเทพสารเวที 

มรณภาพ
    พระเดชพระคุณพระเทพสารเวที(ประยงค์ ปภาโส) เจ้าคณะจังหวัดสิงห์บุรี(ธรรมยุต) 
ได้มรณภาพด้วยโรคมะเร็งตับ ในวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๒.๒๙ น.  ที่โรงพยาบาลศิริราช
อายุ ๗๘ พรรษา

    และเคลื่อนสรีระสังขารพระเทพจากโรงพยาบาลศิริราชมาที่วัดโบสถ์ ในวันที่  ๘ มีนาคม ๒๕๖๐ 
โดยมีพิธีรดน้ำศพและพระราชทานน้ำหลวงอาบศพ ในวันเดียวกันนี้