เรื่องเด่น จังหวัดสิงห์บุรี

/picdata/content/1/cms/eijklmortz37.jpg


"สิงห์บุรี แจง...เลื่อนสถานที่การจัดงาน เทศกาลกินปลา ครั้งที่ ๒๔ ไปที่เทวาลัย พระพรหม"
เรื่องขอให้ประชาสัมพันธ์คำชี้แจงเหตุผล/ ความจำเป็นการเปลี่ยนสถานที่จัดงาน
คำชี้แจงของคณะกรรมการฯ คณะกรรมการฯซึ่งประกอบด้วยตัวแทน จากภาครัฐภาค
ประชาชนและภาคประชาสังคมทุกภาคส่วน ได้ประชุมเมื่อวันศุกร์ที่ ๒ พฤศจิกา ยน ๒๕๖๑
เวลา ๑๔.๐๐ น. ศาลากลางจังหวัด สิงห์บุรี

ที่ประชุมมีมติเกี่ยวกับการจัดงานเทศ กาลกินปลาและของดีเมืองสิงห์บุรี ดังนี้
๑. วันเวลาจัดเทศกาลกินปลาและของดีเมือง สิงห์บุรี กำหนดวันที่ ๒๕ ธ.ค.-๓ ม.ค. ของทุกปี
เป็นห้วงเวลาจัดเทศกาลกินปลาประจำปี ของจังหวัดสิงห์บุรี ด้วยเหตุผล ๔ ประการ คือ
๑.๑ เป็นห้วงเวลาที่ปลามีรสชาติดีที่สุดโดย เฉพาะปลาช่อนแม่ลาเนื่องจากเป็นช่วงปลายฝน
ต้นหนาว
๑.๒ เป็นวันคริสต์มาสและห้วงเวลาส่งท้ายปี เก่าต้อนรับปีใหม่สากลคนสิงห์บุรีกลับมาเยี่ยม
บ้านและคนไทยเดินทางกลับไปเยี่ยมครอบครัว ทำให้มีการจับจ่ายซื้อของท่องเที่ยวมากกว่าปกติทั่วไป
๑.๓ การกำหนดวันจัดเทศกาลกินปลาเป็น เวลา ๑๐ วัน ไม่มีผลต่อต้นทุนการจัดงานแต่ เป็นช่องทาง
ให้ชาวสิงห์บุรีมีสถานที่จำหน่าย สินค้าและแสดงของดีเมืองสิงห์บุรีได้จำนวน วันขายหรือแสดงสินค้า
ได้มากขึ้น
๑.๔ การกำหนดวันและเวลาไว้แน่นอนชัดเจน เพื่อประโยชน์ในการประชาสัมพันธ์เป็นปฎิทิน
การท่องเที่ยวประจำปีของจังหวัดสิงห์บุรีและ เพื่อให้ประชาชนชน ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายได้มี เวลา
จัดเตรียมงานเทศกาลกินปลาได้เสีย แต่เนิ่นๆ ไม่ฉุกละหุก

/picdata/content/1/cms/aeijkpqrw578.jpg๒.สถานที่จัดงานเทศกาลกินปลาและของดี เมืองสิงห์บุรี กำหนดให้ใช้พื้นที่เทวาลัยพระพรหมและ
พื้นที่วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี จังหวัดสิงห์บุรี ศูนย์จำหน่ายสินค้าโอทอปกลุ่ม จังหวัด เป็นพื้นที่
สำหรับจัดงานเป็นประจำทุกปี โดยมีเหตุผล ๕ ประการ คือ
๒.๑ มีพื้นที่กว้างใหญ่เกือบ ๗๐๐ ไร่ รัฐใช้งบ ประมาณลงทุนปรับปรุงและสร้างอาคารสถานที่
เช่น เวที ห้องประชุม อาคารจัดนิทรรศการ พื้น ที่จัดและจำหน่ายสินค้า ที่จอดรถ ห้องน้ำ อาคารเรือนไทย
เป็นต้น ใช้งบประมาณกว่าพัน ล้านบาท สมควรจะได้นำมาใช้ประโยชน์ให้เกิด ประโยชน์แก่คนสิงห์บุรีอย่าง
คุ้มค่าและมีประ สิทธิภาพ
๒.๒ เป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวเพื่อให้ เทวาลัยพระพรหมซึ่งเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิของชาว สิงห์บุรี
ได้เป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยวได้เข้ามา กราบสักการะมีจำนวนเพิ่มมากขึ้น
๒.๓เพื่อเป็น จุดหมายสำคัญของจังหวัด สิงห์บุรี (Landmark Singburi ) เพื่อเป็นจุดจอดรถ จุดพัก
เข้าห้องน้ำ จุดนัดหมาย จุดถ่ายภาพภาพ และจุด ชิม จุดช็อปปิ้งของชาวสิงห์บุรีและของนัก ท่องเที่ยว
ที่ใช้ถนนหมายเลข ๓๒ สัญจรผ่าน ไปมา
๒.๔ เพื่อนำอาคารสถานที่ซึ่งลงทุนไว้สำหรับ เป็นศูนย์แสดงสินค้าโอทอปกลุ่มจังหวัดได้ถูก
นำมาใช้ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์เกิดประโยชน์ และคุ้มค่า
๒.๕ คนสิงห์บุรีมีสถานที่จำหน่าย และแสดงสินค้าจัดนิทรรศการจัดการประชุม และแหล่งเรียนรู้
โดยการนำพื้นที่วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีจังหวัดสิงห์บุรี เทวาลัยพระพรหมศูนย์โอทอปกลุ่มจังหวัด
มาบูรณาการปรับปรุงเพื่อให้สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างคุ้มค่า

๓.รูปแบบการจัดงานในแต่ละปี คณะกรรม การฯ จะเป็นผู้พิจารณาโดยการเก็บข้อมูลและ นำมาวิเคราะห์
รับฟังปัญหาข้อเสนอจากทุกภาค ส่วนนำมาปรับปรุงแก้ไขพัฒนาการจัดงานให้ดี ขึ้นในทุกๆปีและใช้มติของ
ที่ประชุมในการกำหนด รูปแบบของงานแต่ละปี มีการปรับปรุงรูปแบบ การจัดงานไม่ซ้ำกันในแต่ละปี

๔. รูปแบบการจัดงานเทศกาลกินปลาและของดีเมืองสิงห์บุรี ครั้งที่ ๒๔ คณะกรรมการ มีมติวาง
รูปแบบโดยเปิดโอกาสให้คนสิงห์บุรีและทุกภาค ส่วนมีส่วนร่วมในการจัดงานอย่างเต็มที่สามารถ นำสินค้า
ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับปลาและของดีเมือง สิงห์บุรีมาจำหน่ายในบริเวณงานได้ไม่เสียค่า เช่าที่ เพียงแค่จ่าย
ค่าน้ำค่าไฟ อำเภอทุกอำเภอ ประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชนผู้สนใจและนำ ของดีของแต่ละอำเภอมา
จัดจำหน่ายหรือแสดง ในงานมีการจำหน่ายสินค้าราคาถูก

โดยการประสานงานของสภาหอการค้า สภา อุตสาหกรรม ภาครัฐ เพื่อนำมาวางจำหน่าย
สินค้าเกษตรปลอดภัย การแสดงบนเวที การจัด งานงานกาชาด สินค้าโอทอปนวัตวิถี ของกิน ของ
ใช้ของฝากฯลฯ ๕.ขอความร่วมมือร่วมใจเนื่องจากมีเวลา เตรียมการน้อยและการจัดงานจำเป็นต้องกำหนด
เป้าหมายและทิศทางเพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องทุก ฝ่ายนำไปปฏิบัติ การจัดงานเทศกาลกินปลา ครั้งที่ ๒๔
มีการเปลี่ยนแปลงสถานที่ซึ่งไม่เคยทำมาก่อน เป็นความท้าทายว่าคนสิงห์บุรี จะกล้าที่จะเปลี่ยนแปลง
และทำสิ่งใหม่ๆ หรือไม่ เราจัดงานมา ๒๓ ครั้งแนวโน้มไม่ดี รายได้ที่ชาวสิงห์บุรีได้รับจากการจัดงานไม่มาก
หากการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้จะทำให้เกิดผลดี ต่อคนสิงห์บุรีตามเหตุผลที่คณะกรรมการฯได้ ชี้แจงมาข้างต้น
ก็อยากขอความร่วมมือร่วมใจ จากพี่น้องประชาชนสิงห์บุรีได้ช่วยกันทำให้ ความเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ให้
เป็นจริงให้ได้เพื่อ ประโยชน์หลายๆด้านที่จะเกิดตามมากับชาว สิงห์บุรี ดังที่ได้กราบเรียนไว้ข้างต้น.

คณะกรรมการฯ ๙ พ.ย.๖๑ จึงเรียนมาเพื่อโปรดช่วยประชาสัมพันธ์