วัดแจ้งพรหมนคร
27 มิถุนายน 2560

     ตั้งอยู่เลขที่ ๕๒ หมู่ที่ ๑ ตำบลต้นโพธิ์ อำเภอเมืองสิงห์ จังหวัดสิงห์บุรี สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย 
     ประวัติความเป็นมา วัดแจ้งพรหมนคร ตั้งเมื่อ พ.ศ.๒๓๐๐ สร้างขึ้นสมัยกรุงศรีอยุธยา
จากหลักฐานในการขุดพบวัตถุโบราณ
เป็นของสมัยกรุงศรีอยุธยามากมาย ในการก่อสร้างอุโบสถหลังใหม่
เดิมชาวบ้านเรียกสั้นๆ ว่า วัดแจ้ง ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา 
เมื่อวันที่ ๖ กรกฎาคม พ.ศ.๒๔๙๒ 

     การปกครอง มีเจ้าอาวาสรูปปัจจุบัน คือ พระครูวิธานปริยัติคุณ