วัดสิงห์ อำเภอพรหมบุรี
27 มิถุนายน 2560

วัดสิงห์ ตั้งอยู่เลขที่ ๕๙ บ้านมอญ ถนนสิงห์บุรี-อ่างทอง หมู่ที่ ๒ ตำบลพระงาม อำเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย 

มีปูชนียสถานที่สำคัญ คือ มีพระประธานประจำอุโบสถ ปางสมาธิ ขนาดหน้าตักกว้าง ๖๗ นิ้ว สูง ๘๗ นิ้ว  สร้างเมื่อ พ.ศ.๒๕๒๒ พระประธานประจำ

ศาลาการเปรียญ ปางสมาธิ ขนาดหน้าตักกว้าง ๒๙ นิ้ว สูง ๒๙ นิ้ว สร้างเมื่อ พ.ศ.๒๕๒๖ 

ปูชนียวัตถุอื่นๆ พระพุทธฉายจำลอง สร้างที่หน้าผาของภูเขา(จำลอง) กับได้สร้าง ศาลาทรงไทยคอนกรีตเสริมเหล็กครอบ ขนาดกว้าง ๕.๖ เมตร ยาว

๗ เมตร เริ่มทำการซ่อมแซมเมื่อ พ.ศ.๒๕๒๕ อยู่บัญชีกรมศิลปากรขึ้นทะเบียนไว้ และวิหารอยู่ในบัญชีกรมศิลปากร และเจดีย์ ๑ องค์ อยู่ในบัญชีกรมศิลปากร

 

วัดสิงห์ ตั้งเมื่อ พ.ศ.๒๓๙๗ สมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลาย เป็นวัดทรุดโทรมได้รับการบูรณะซ่อมแซมขึ้นใหม่ในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ราวปี พ.ศ.๒๓๙๗

และได้ทำการบูรณะซ่อมแซมเรื่อยมา ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อ พ.ศ.๒๔๐๐ เขตวิสุงคามสีมา กว้าง ๒๑ เมตร ยาว ๓๗ เมตร 

 

การปกครองมีเจ้าอาวาสองค์ปัจจุุบัน คือ พระอธิการสว่าง อภินนฺโท