วัดสุทธาวาส
27 มิถุนายน 2560

/data/content/85/cms/efgmoqrvxy67.jpg

      วัดสุทธาวาส
หรือ วัดใหม่ มีวิหารหลังเก่าสร้างในสมัยกรุงศรีอยุธยา ภายในมีภาพจิตรกรรม
ฝาผนังเรื่องราวเกี่ยวกับ
พุทธประวัติ พระจุฬามณี วาดด้วยช่างฝีมือชั้นครู เป็นภาพตอนพระพุทธองค์
ทรงออกบรรพชา ภาพตอนผจญมาร ภาพตอน
พระพุทธองค์ฉันอาหารที่นายจุนทะถวาย ทรงประชวรแล้ว
เสด็จไปประทับ ณ ต้นรังคู่ เสด็จสู่ปรินิพพาน และภาพเรื่องราวของ
การถวายพระเพลิง การแจกจ่าย
พระอัฐิธาตุแก่เหล่ากษัตริย์และเทวดา บนหน้าบันเป็นภาพบรรจุพระอัฐิธาตุของพระพุทธเจ้า
ลอยในน้ำ
ปัจจุบันได้ลบเลือนไปแล้ว นับเป็นโบราณสถานที่มีความงดงามและมีคุณค่าอีกแห่งหนึ่ง

/data/content/85/cms/bcehimuwy137.jpg

       วัดสุทธาวาส ตั้งอยู่เลขที่ ๔๖ บ้านสวนมะม่วง ถนนสิงห์บุรี-ชัยนาท หมู่ที่ ๔ ตำบลทับยา
อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย
ปูชนียวัตถุ มีพระประธานประจำอุโบสถ
ปางมารวิชัย ขนาดหน้าตักกว้าง ๔๐ นิ้ว สูง ๖๕ นิ้ว พระประธานประจำศาลาการเปรียญ ปางมารวิชัย
ขนาด
หน้าตักกว้าง ๕๐ นิ้ว สูง ๗๕ นิ้ว 

      วัดสุทธาวาส ตั้งเมื่อ พ.ศ.๒๔๐๓ เดิมชื่อวัดใหม่ แต่ได้สร้างในพื้นที่วัดเก่า ซึ่งเป็นวัดร้าง 
การสร้างวัดใหม่ เริ่มประมาณปี พ.ศ.๒๔๐๓ ในสมัยราชกาลที่ ๔ โดยนายเอม ชาวบางช้าง จังหวัด
สมุทรสงคราม ได้อพยพครอบครัวมาตั้งถิ่นฐานในบริเวณใกล้กับวัด และได้พบพระพุทธรูปศิลาขนาด
ใหญ่ชำรุด อยู่บนเนินดิน
มีซากเจดีย์ เข้าใจว่าเป็น วัดร้าง จึงบูรณะพระพุทธรูปเพื่อสักการะ 

/data/content/85/cms/bfklotvwyz36.jpg

       ต่อมา หลวงพ่อทวี สมบัติ (สอน ปภสโร) ผู้เป็นบุตรได้พัฒนาก่อสร้างขึ้น เดิมชาวบ้านเรียก คือ
"วัดใหม่" ต่อมาได้เติมคำสร้อยว่า "สุทธาวาส" แปลว่า
สวรรค์ชั้นพรหม  จึงเปลี่ยนชื่ออย่างเป็นทางการ
ว่า "วัดสุทธาวาส" ในสมัยพระใบฎีกาอิ่ม ประมาณ พ.ศ.๒๔๘๓ ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา
เมื่อ พ.ศ. ๒๕๑๓  
เขตวิสุงคามสีมา กว้าง ๒๐ เมตร ยาว ๓๒ เมตร 

การปกครอง มีเจ้าอาวาสรูปปัจจุบัน คือ พระครูอมรเดชาวสัย

การเดินทาง

วัดสุทธาวาส หรือ วัดใหม่ ตั้งอยู่ที่ตำบลทับยา ไปตามเส้นทางหลวงหมายเลข ๓๑๑ (สิงห์บุรี-อินทร์บุรี)
กิโลเมตรที่ ๑๑-๑๒  เลยจากวัดกระดังงาบุปผาราม 
ไปประมาณ ๕ กิโลเมตร หรือห่างจากที่ว่าการอำเภอ
อินทร์บุรีไปทางทิศใต้ประมาณ ๓.๕ กิโลเมตร