"สวนศิลป์ สุขดี"
27 มิถุนายน 2562

"สวนศิลป์ สุขดี" แหล่งท่องเที่ยวเซ่าสิงห์ ต.ทองเอน อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี

/data/content/568/cms/acdfghko2589.jpg

ณ บ้านเซ่าสิงห์ ต.ทองเอน ได้ทางมา ทัศนศึกษา แหล่งเรียนรู้ "บ้านสวนศิลป์"
ซึ่งอยู่ในพื้นที่ใกล้โรงเรียน สวนศิลป์ นี้ เป็นแหล่งเรียนรู้ภายในบริเวณ บ้านแบบเรียบง่าย
จัดทำด้วยสองมือของคู่ สามีภรรยาในพื้นที่ เป็นสวนเชิงศิลปะสไตล์ เกษตรกรพอเพียงแวดล้อม
ธรรมชาติบ้านนา

/data/content/568/cms/dijmpuvwx137.jpg

โดยผู้ที่มาเที่ยวชม จะได้ทำกิจกรรมการ วาดรูปแบบง่ายๆ ผ่านแปรงสะบัดสี สู่วิถี
ของธรรมชาติในจินตนาการของแต่ละคน และที่ผ่านมา บ้านสวนศิลป์ นี้ก็ได้ต้อน รับนักท่องเที่ยว
จากทั้ง่ในและนอกพื้นที่ อย่างต่อเนื่องไม่ขาดสาย

/data/content/568/cms/bhjkopqxy257.jpg


/data/content/568/cms/aegjmnsz4678.jpg

สำหรับบ้านสวนศิลป์ สุขดีนี้ จัดทำโดย คุณนริศ หาทรัพย์
ที่อยู่แดนสุขาวดี คือ ๕/๒ หมู่ ๕ ต.ทองเอน อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี 

/data/content/568/cms/abkosvwy3678.jpg

/data/content/568/cms/adegiknoqruv.jpg