วัดปราสาท อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี
31 ธันวาคม 2560/data/content/368/cms/bfghilpuvz29.jpg

วัดปราสาท
ต้งอยู่เลขที่ ๔๙ หมู่ที่ ๔ ตำบลอินทร์บุรี อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี
สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินที่ตั้งวัดมีเนื้อที่ ๒๗ ไร่ ๒๘ ตารางวา โฉนดที่ดินเลขที่ ๑๑๕๐๑
และ ๑๑๕๐๒

อาณาเขต
ทิศเหนือ จดหมู่บ้าน
ทิศใต้ จดหมู่บ้าน
ทิศตะวันออก จดแม่น้ำเจ้าพระยา
ทิศตะวันตก จดคลองส่งน้ำชลประทาน

มีที่ธรณีสงฆ์ จำนวน ๑ แปลง เนื้อที ๑๕ ไร่ ๒ งาน ๘๐ ตารางวา โฉนดที่ดินเลขที่ ๒๙๘๗
อาคารเสนาสนะประกอบด้วย อุโบสถ กว้าง ๑๓.๘๐ เมตร ยาว ๒๕.๗๐ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ.๒๔๗๔
เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก

/data/content/368/cms/gmpqstvyz127.jpg


ศาลาการเปรียญ กว้าง ๒๑ เมตร ยาว ๒๒.๕๐ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ.๒๕๒๙ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก
หอสวดมนต์ กว้าง ๙ เมตร ยาว ๑๓.๕๐ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ.๒๕๒๑ เป็นอาคารครึ่งตึกครึ่งไม้
กุฎิสงฆ์ จำนวน ๘ หลัง เป็นอาคารไม้ ๕ หลัง ครึ่งตึกครึ่งไม้ ๑ หลัง อาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ๒ หลัง
วิหาร กว้าง ๔.๕๐ เมตร ยาว ๑๑.๕๐ เมตร เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก สร้างเมื่อ พ.ศ.๒๕๕๒
ศาลาเอนกประสงค์ กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๑ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ.๒๕๕๑ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก
ศาลาบำเพ็ญกุศล จำนวน ๑ หลัง ศาลาเล็ก จำนวน ๑ หลัง

นอกจากนี้มี ฌาปนสถาน ๑ หลัง หอระฆัง ๑ หลัง หอกลอง ๑ หลัง

วัดปราสาท มีพระประธานประจำอุโบสถ ปางมารวิชัย ขนาดหน้าตักกว้าง ๒ ศอก สูง ๑ ศอก ๕๐ เซนติเมตร
เป็นพระพุทธรูปปั้น เป็นพระพุทธรูปปูนปั้น เป็นพระพุทธรูปสมัยอยุธยาตอนปลาย ปูชนียวัตถุอื่นๆ พระพุทธรูป
ประจำวิหารมีนามว่า หลวงพ่อขาว เป็นพระพุทธรูปหินศิลาสมัยสุโขทัย เดิม จมดินอยู่หลังวัด ขนาดหน้าตักกว้าง
๑ ศอก สูง ๑ ศอก ๓๐ เซ็นติเมตร (ชำรุด ที่พระกร) ปัจจุบันหุ้มด้วยปูนพร้อมกับสร้างวิหารใหม่ สร้างเมื่อ พ.ศ.
๒๔๙๖ เป็นพระพุทธรูปประจำวัดที่มีความศักดิ์สิทธิ์ พระพุทธรูปสมัยรัตนโกสินทร์ตอนปลาย จำนวน ๔ องค์
มณฑป ประดิษฐานพระพุทธบาทจำลอง

/data/content/368/cms/defnswxz2678.jpg

วัดปราสาท ตั้งเมื่อ พ.ศ.๒๓๐๕ พื้นที่ตั้งวัดเป็นที่ราบลุ่มอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาฝั่งตะวันตกของแม่น้ำ สร้างวัด
ขึ้นประมาณ พ.ศ.๒๓๐๕ สมัยอยุธยาตอนปลายเดิมมีนามว่า วัดโกสิทประสาท ปรากฎตามหลักฐานในศิลาจารึก
ในการผูกพัทธสีมา โดยพระอินทประสิทธิษร (เอม) ผู้สำเร็จราชการเมืองอินทบุรีย์ (สมัยนั้น) ร่วมกับราษฎรได้
ปฎิสังขรณ์พระอุโบสถขึ้นให่ม ทั้งหมดโดยเจ้าอาวาสพระครูสุขันฑ์ กิตติญาโณ และชาวบ้านวัดปราสาทจน
สำเร็จเมื่อ พ.ศ.๒๕๑๔

/data/content/368/cms/bfghilpuvz29.jpg

ได้รับพระราชทาน วิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ ๒๓ ธันวาคม พ.ศ.๒๔๗๔ เขตวิสุงคามสีมา กว้าง ๑๓.๘๐ เมตร
ยาว ๒๕.๗๐ เมตร การบริหาร มีพระอธิการลออ โภคกุณฺโณ เป็นเจ้าอาวาส