วัดปลาไหล ต.ประศุก อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี
29 กันยายน 2560

/data/content/292/cms/efghiknxy124.jpg
     วัดปลาไหลตั้งเมื่อ พ.ศ.๒๑๒๕ พื้นที่ตั้งวัดเป็นที่ราบลุ่มอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยา วัดปลาไหล
ตั้งชื่อวัดตามชื่อ หมู่บ้านปลาไหล หรือ บ้านหนองปลาไหล อุโบสถหลังแรกได้รับพระราชทาน
วิสุงคามสีมา เมื่อ พ.ศ.๒๓๗๕ เขตวิสุงคามสีมา กว้าง ๑๕.๘๐ เมตร ยาว ๒๒ เมตร
วัดปลาไหล ตั้งอยู่เลขที่ ๓๐ บ้านปลาไหล หมู่ที่ ๓ ตำบลประศุก อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี
สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ทีดินที่ตั้งวัดมีเนือที่ ๓๑ ไร่ ๑ งาน ๗๓ ตารางวา โฉนดที่ดินเลขที่ ๑๗๐๔๙ 


อาณาเขต
ทิศเหนือ จดทางสาธารณะประโยชน์
ทิศใต้ จดทางสาธารณะประโยชน์
ทิศตะวันออก จดแม่น้ำเจ้าพระยา
ทิศตะวันตก จดถนนสงห์บุรี-ชัยนาท

อาคารเสนาสนะประกอบด้วย อุโบสถ กว้าง ๖ เมตร ยาว ๑๓เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ.๒๔๙๔
เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ศาลาการเปรียญ กว้าง ๒๔ เมตร ยาว ๓๓ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ.๒๕๒๘
เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก หอสวดมนต์ กว้าง ๓ เมตร ยาว ๑๒.๕๐ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ.๒๕๐๓ 
กุฎิสงฆ์ จำนวน ๑๐ หลัง เป็นอาคารไม้ วิหาร กว้าง ๗.๗๐ เมตร ยาว ๑๘ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ.๒๑๒๕

/data/content/292/cms/abdgkpquy368.jpg

นอกจากนี้ ฌาปนสถาน ๑ หลัง หอระฆัง ๑ หลัง หอกลอง ๑ หลัง
ปูชนียวัตถุ มีพระประธานประจำอุโบสถ ปางมารวิชัย ขนาดหน้าตักกว้าง ๑.๕ เมตร สูง ๒ เมตร
พระประธานประจำวิหาร ปางมารวิชัย ปูชนียวัตถุอื่นๆ พระเนื้อดิน ปางมารวิชัย ด้านหลังอุณาโลม
รูปปั้นหลวงพ่อบัว ประดิษฐานภายในวิหาร พระพุทธรูปปั้น ปางมารวิชัย ขนาดหน้าตักกว้าง ๒ เมตร
สูง ๓ เมตร ประดิษฐานกลางแจ้ง

เจดีย์ เป็นเจดีย์ สี่เหลี่ยมย่อมุมไม้สิบสอง ล้อมรอบด้วยองค์เล็ก ๔ องค์ สร้างเมื่อ พ.ศ.๒๑๒๕
เจ้าอาวาสองค์ปัจจุบัน พระอธิการแสวง ปญฺญทีโป

/data/content/292/cms/dfgjlr123458.jpg

/data/content/292/cms/bcfklsty1289.jpg