วัดสิงห์
29 กันยายน 2560

/data/content/288/cms/befjptvwyz59.jpg

วัดสิงห์ ตั้งอยู่เลขที่ ๑๗ บ้านวัดสิงห์ ถนนสิงห์บุรี-ชัยนาท
หมู่ที่ ๘ ต.ทับยา อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย
ที่ดินที่ตั้งวัด ๓๕ ไร่ ๓ งาน ๖๐ ตารางวา

วัดสิงห์ตั้งเมื่อ พ.ศ.๒๒๕๐ มีใบเสมาของเก่า สร้างขึ้นในสมัยอยุธยา ในสมัย
พระเจ้าทรงธรรม เป็นหลักฐานอยู่ ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อ พ.ศ.๒๒๗๐
เขตวิสุงคามสีมา กว้าง ๑๔.๒๕ เมตร ยาว ๒๙.๕๐ เมตร อุโบสถ กว้าง ๑๑ เมตร
ยาว ๒๘ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ.๒๒๗๐

ปูชนียวัตถุ มีพระประธานประจำอุโบสถ ปางสมาธิขนาดหน้าตักกว้าง ๒๘.๕ นิ้ว
สูง ๙๘ นิ้ว สร้างเมื่อ พ.ศ.๒๒๗๐ พระประธานประจำศาลาการเปรียญ ปางสดุ้งมาร
ขนาดหน้าตักกว้าง ๓๐ นิ้ว สูง ๔๐ นิ้ว สร้างเมื่อ พ.ศ.๒๕๕๓

ปูชนียวัตถุอื่นๆ หลวงพ่อขาว รูปหล่อหลวงพ่อเชน อดีตเจ้าอาวาส
ต้นประดู่ยืนต้นตาย อายุประมาณ ๑๐๐ ปี ต้นไทรย้อยขนาดใหญ่

เจ้าอาวาส พระอธิการสำเนียง ตวฑฺฒโน

/data/content/288/cms/abklmnpy2689.jpg

/data/content/288/cms/bcdfpwxz1246.jpg

/data/content/288/cms/adfkouvwxz19.jpg

/data/content/288/cms/ghiprsuw1369.jpg