ศาลและศาลากลางจังหวัดหลังเก่า ร.ศ.๑๓๐
5 กันยายน 2560

/data/content/268/cms/beghilmnw234.jpg

/data/content/268/cms/aghjlqvwz359.jpg

      ศาลจังหวัดนั้น สร้างขึ้นเมื่อปี ร.ศ.๑๒๙ (พ.ศ.๒๔๕๓) และศาลากลางจังหวัดสร้างขึ้นเมื่อ
ปี ร.ศ.๑๓๐ (พ.ศ.๒๔๕๔) ถือเป็นกลุ่มอาคารที่เก่าแก่ที่สุดของจังหวัดสิงห์บุรี ที่สร้างขึ้นใน
สมัยรัชกาล ที่ ๕
 
     ในยุคที่มีการล่าอาณานิคมหรือที่รู้จักกันดีว่า“ยุคโคโลเนียล” สำหรับลักษณะสถาปัตยกรรมของ
อาคารทั้งสองหลังนี้ เป็นตึกก่ออิฐถือปูน ชั้นเดียวทรงยุโรป ๓ หลัง ติดกัน ใช้เป็นศาล ศาลากลางจังหวัด
และสำนักงานที่ดินจังหวัด โดยมีจุดเด่นอยู่ที่การเป็นตึกสไตล์บาโรกที่ กึ่งกลางอาคารทำเป็นมุขยื่นออกมา
ด้านบนของมุขเป็นหน้าบันขนาดใหญ่ที่แตกต่าง จากหน้าบันทั่วไป ซึ่งส่วนใหญ่ประดับด้วยลายปูนปั้น

     แต่สำหรับอาคารหลังนี้ หน้าบันนั้นเป็นตราอาร์มซึ่งเป็นตราประจำแผ่นดินในสมัยรัชกาลที่ ๕
ด้วยความเก่าแก่และมีเอกลักษณ์เช่นนี้เอง กรมศิลปากรจึงได้ขึ้นทะเบียน กลุ่มอาคารหลังนี้เป็น
โบราณสถานที่สำคัญ ของชาติเมื่อวันที่ ๒๕ มกราคม พ.ศ.๒๕๓๓

/data/content/268/cms/celmnpqtz257.jpg