หลวงพ่อจรัญ วัดอัมพวัน จ.สิงห์บุรี
30 สิงหาคม 2560

/data/content/265/cms/bdefhilnp268.jpg
มากราบสักการะสรีระสังขารหลวงพ่อจรัญฯ
      พระธรรมสิงหบุราจารย์ หรือ หลวงพ่อจรัญ ฐิตธัมโมวัดอัมพวัน จ.สิงห์บุรี
ท่านมรณภาพ อย่างสงบ เมื่อวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๘.๓๗ น.
สิริอายุ ๘๕ ปี ๕ เดือน

   หลังหลวงพ่อมรณภาพ คณะลูกศิษย์นำสรีระ ของท่านมาตั้งบำเพ็ญกุศลไว้
ที่ ศาลา ร.๕ วัด อัมพวัน โดยจัดที่จัดตั้งสังขารของท่านไว้อย่าง น่าเคารพบูชา
สมกับเป็นพระอาจารย์ที่มีลูก ศิษย์เคารพนับถือมากมาย
/data/content/265/cms/abcgjlnrsv79.jpg
    ซึ่งทางวัดเองได้จัดให้ผู้ที่มีจิตศรัทธาในหลวง พ่อ มาถวายสักการะเคารพได้ทุกวัน
ตั้งแต่ เวลา ๐๘.๐๐ - ๑๘.๐๐ น. และทางวัดได้จัดอภิธรรม บำเพ็ญกุศลทุกวันศุกร์ เสาร์
และอาทิตย์ เวลา ๑๔.๐๐ น. เป็นต้นไป สำหรับพุทธศาสนิกชน ที่จะเข้ามาสักการะ
    มีข้อห้ามที่เข้มงวด อย่างมาก อยู่ ๒ ข้อ คือ
    ๑.ก่อนเข้าห้องถวายสักการะควรแต่งกายด้วยชุด สุภาพ ทั้งหญิงและชาย ห้ามใส่
กางเกงขาสั้น โดยเด็ดขาด ถ้าหากใครไปแล้ว ไม่รู้ว่ามีกฏห้าม ทางวัดจะมีชุดสำหรับ
สวมทับให้ โดยตั้งไว้ที่ ราวบันได ก่อนทางเข้า
   ๒.คือ เมื่อเข้าไปกราบ ห้ามยืนถ่ายรูปต่อหน้า โลงที่บรรจุสรีระสังขาร ซึ่งทั้งสองข้อ
ที่กล่าวมา ก็เพื่อเป็นการแสดง ความเคารพต่อพระเถระและให้เกียรติสถานที่ ปฎิบัติธรรม
ของวัดเอง ทางวัดมีวันสำคัญ คือ
๑๔ มกราคม ทำบุญแผ่นดิน
๒๕ มกราคม วันคล้ายวันละสังขารฯ
๑๕ เมษายน วันกตัญญู
๑๕ สิงหาคม วันคล้ายวันเกิดหลวงพ่อ
๓๑ ธันวาคม สวดมนต์ข้ามปี
/data/content/265/cms/fjkmnouz1468.jpg
      และในช่วงนี้ ทางวัดอัมพวัน กำลังมีการก่อ สร้าง พระเจดีย์ธรรมสิงหบุราจริยานุสรณ์
ซึ่งเป็นการสร้างตามคำปรารภของหลวงพ่อที่ เคยดำริไว้เมื่อปี ๒๕๕๑ กับพระครูวินัยธรวร พงษ์
(เลขาฯ) เป็นเจดีย์ที่สามารถปฎิบัติ ศาสนกิจต่างๆได้ อีกทั้งเป็นที่บรรจุพระบรม สารีริกธาตุและ
เก็บสรีระสังขารของ หลวงพ่อจรัญด้วย "ลักษณะของพระเจดีย์" ชั้นล่างเป็นห้องโถงกว้างใหญ่ที่
พระภิกษุ สงฆ์และพุทธบริษัทสามารถใช้ปฎิบัติศาสน กิจต่างๆ ชั้นที่ ๒ เพื่อบรรจุสรีรสังขารรวม
ทั้งอัฏบริขารต่างๆ ส่วนชั้น ๓ หรือ ชั้นบนสุด เพื่อบรรจุพระบรมสารีริกธาตุขององค์ สมเด็จ
พระสัมมาสัมพุทธเจ้า
      นอกจากนั้น ที่ฐานโดยรอบชั้นล่างของพระเจดีย์ยัง สามารถใช้เพื่อการเวียนเทียนประทักษิณ
/data/content/265/cms/agijmpqvxz57.jpg
"ข้อมูลด้านการก่อสร้าง"
โดยข้อมูลการสร้างเจดีย์นั้น ก็เริ่มสัญญาตั้ง แต่วันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๐ จะสิ้นสุดสัญญา
วันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๒ ใช้เวลารวม ๗๑๐ วัน งบประมาณ การก่อสร้าง ๓๗๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท
โดยได้บริษัทอีตาเลียนไทยดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด(มหาชน) เป็นผู้รับจ้างการก่อสร้าง สำหรับท่าน
ที่มีจิตศรัทธาต้องการร่วมสมทบบุญ กับหลวงพ่อ ติดต่อได้ที่วัดอัมพวัน ต.พรหมบุรี อ.พรหมบุรี
จ.สิงห์บุรี  
/data/content/265/cms/cdhklotuz169.jpg