หลวงพ่อเอก วัดไผ่ดำ
27 มิถุนายน 2560

/data/content/71/cms/dhijkprwyz13.jpg
      ภาพถ่ายหมู่ หลวงพ่อเอก(นั่งกลางสุด) กับคณะสงฆ์วัดไผ่ดำในอดีต

                                         นามเดิม เอก ขุนศรี

ชาติภูมิ

เกิดวันที่ ๒๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๔๐ ตรงกับ วันพฤหัสบดี ขึ้น ๓ ค่ำ เดือน ๖ ปี ระกา
ณ บ้านคุหลู 
ต.คุหลู อ.ตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี บิดา นายจันทร์ มารดา นางโม ขุนศรี

การศึกษา
พ.ศ. ๒๔๔๘ เข้าเรียนภาษาไทยที่โรงเรียนใกล้บ้าน
พ.ศ. ๒๔๕๕ สอบไล่ได้ชั้นประถมบริบูรณ์การย้ายถิ่นทำกิน
พ.ศ. ๒๔๔๘ ย้ายมาพักที่บ้านปลาไหลตำบลชีน้ำร้าย อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี ๓ ปี
อุปสมบท
พ.ศ. ๒๔๖๑ อุปสมบทฝ่ายมหานิกายและจำพรรษาที่วัดตุ้มหู ตำบลชีน้ำร้าย อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี
พ.ศ. ๒๔๖๔ ญัตติใหม่ในคณะธรรมยุติกนิกาย ณพัทธสีมาวัดโพธิ์ศรีอำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี
เมื่อวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ได้ฉายาว่า ปวฑฺฒโน มีท่านเจ้าคุณพระสิงหบุราจารย์ (ลบ ฐิตาโภ )
วัดโบถส์ เป็นพระอุปัชฌาย์ ท่านพระครูวินิตศีลคุณ(ลา ปุณฺณชิ ) วัดโพธิ์ศรี เป็นพระกรรมวาจาจารย์

หน้าที่และตำแหน่งทางคณะสงฆ์
พ.ศ. ๒๔๗๐ เป็นเจ้าอาวาสวัดไผ่ดำ
พ.ศ. ๒๔๘๔ ได้รับแต่งตั้งเป็นพระอุปัชฌาย์
พ.ศ. ๒๔๙๘ ได้รับแต่งตั้งเป็นเจ้าคณะตำบลทองเอน(ธ)  และได้รับพระราชทานสมณศักดิ์
เป็นพระครูประพัฒนศีลคุณ ( พระครูสัญญาบัตรชั้นตรี)
พ.ศ.๒๔๑๑ได้รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์เป็นพระครูสัญญาบัตรชั้นโท
มรณภาพ วันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๒๑ เ วลา ๑๙.๑๕ น. อายุได้ ๘๑ ปี
หมายเหตุ เป็นภิกษุมหานิกาย๓ พรรษา เป็นภิกษุธรรมยุติกนิกาย ๕๗ พรรษา รวม ๖๐ พรรษา
(เป็นเจ้าอาวาสวัดไผ่ดำ ๕๑ พรรษา)

หน้าที่และตำแหน่งทางคณะสงฆ์
พ.ศ. ๒๔๗๐  เป็นเจ้าอาวาสวัดไผ่ดำ
พ.ศ. ๒๔๘๔ ได้รับแต่งตั้งเป็นพระอุปัชฌาย์
พ.ศ. ๒๔๙๘ ได้รับแต่งตั้งเป็นเจ้าคณะตำบลทองเอน(ธ)  และได้รับพระราชทานสมณศักดิ์
                  เป็นพระครูประพัฒนศีลคุณ ( พระครูสัญญาบัตรชั้นตรี)
พ.ศ.๒๔๑๑   ได้รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์เป็นพระครูสัญญาบัตรชั้นโท

มรณภาพ วันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๒๑ เ วลา ๑๙.๑๕ น. อายุได้ ๘๑ ปี
หมายเหตุ เป็นภิกษุมหานิกาย ๓ พรรษา เป็นภิกษุธรรมยุติกนิกาย ๕๗ พรรษา รวม ๖๐ พรรษา
(เป็นเจ้าอาวาสวัดไผ่ดำ ๕๑ พรรษา)

/data/content/71/cms/abdflprtz135.jpg
                         ภาพหลวงพ่อเอกในอดีต (นั่งกลาง)