พระธรรมปัญญาบดี นามเดิมว่า ถาวร เจริญพานิช
5 สิงหาคม 2560

/data/content/206/cms/acjoprstxy46.jpg

ชาติภูมิ
พระธรรมปัญญาบดี นามเดิมว่า ถาวร เจริญพานิช เกิดเมื่อ
วันเสาร์ที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2459 แรม 11 ค่ำ เดือน 6 ปีมะโรง 
ที่บ้านเลขที่ 5 ตำบลบ้านหม้อ อำเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี 
บิดาชื่อนายจรัญ เจริญพานิช มารดาชื่อนางพุ่ม เจริญพานิช
อุปสมบท
บรรพชาเป็นสามเณร เมื่อวันเสาร์ที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2474 
ณ วัดตราชู ตำบลบ้านหม้อ อำเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี โดยมี
พระครูพรหมจริยคุณ (ดี) ภายหลังเป็นพระราชาคณะชั้นสามัญ ที่
 พระพรหมนคราจารย์ วัดแจ้งพรหมนคร อำเภอพรหมบุรี 
จังหวัดสิงห์บุรี เป็นพระอุปัชฌายาจารย์
อุปสมบทเป็นพระภิกษุ เมื่อวันศุกร์ที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2479 
ณ วัดตราชู ตำบลบ้านหม้อ อำเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี โดย
มีพระธรรมปิฎก (เผื่อน ติสฺสทตฺโต ป.ธ.9) ภายหลังได้รับสมณศักดิ์
ที่สมเด็จพระวันรัต วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม เป็นพระอุปัชฌาจารย์
การศึกษา 
พ.ศ. 2473 - สำเร็จการศึกษาชั้นประถมปีที่ 4 โรงเรียนชุมชนวัดตราชู 
ตำบลบ้านหม้อ อำเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี
พ.ศ. 2476 - สอบได้นักธรรมชั้นโท (น.ธ.โท) สำนักเรียนวัดพระเชตุพน
วิมลมังคลาราม กรุงเทพมหานคร
พ.ศ. 2480 - สอบได้เปรียญธรรม 4 ประโยค (ป.ธ.4) สำนักเรียน
วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม กรุงเทพมหานคร
ตำแหน่ง การปกครอง
พ.ศ. 2536 - เป็นเจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม และ
ประธานกรรมการมูลนิธิ "ทุนพระพุทธยอดฟ้า" ในพระบรมราชูปถัมภ์
พ.ศ. 2537 - เป็นเจ้าคณะเขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
พ.ศ. 2541 - เป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะเขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
สมณศักดิ์
5 ธันวาคม พ.ศ. 2543 - ได้รับพระราชทานสถาปนาสมณศักดิ์เป็น
พระราชาคณะเจ้าคณะรองที่ พระธรรมปัญญาบดี ศรีวิสุทธิคุณ 
สุนทรวรนายก ดิลกธรรมานุสิฐ กิจจานุกิจจาทร มหาคณิสสร 
บวรสังฆาราม คามวาสี
มรณภาพ
พระธรรมปัญญาบดี (ถาวร ติสฺสานุกโร) ถึงแก่มรณภาพด้วยโรคชรา 
ณ กุฏิคณะ ต.34 วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม เมื่อวันอาทิตย์ที่ 27 
กรกฎาคม พ.ศ. 2557 เวลา 06.00 น.
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙ ทรงพระกรุณาโปรดพระราชทาน
น้ำหลวงสรงศพ ณ ตึกสุขุมาล โรงเรียนสุขุมาลธัมมุทิส ภายในวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม 
เขตพระนคร เมื่อวันอังคารที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 เวลา 17.00 น. ทั้
งยังทรงพระกรุณาโปรดพระราชทานโกศไม้สิบสอง (เทียบเท่าสมเด็จพระราชาคณะ) 
พร้อมฉัตรเบญจาตั้งประดับเป็นเกียรติยศ เป็นกรณีพิเศษ และพระราชทานพระพิธี
ธรรมสวดพระอภิธรรมศพ มีกำหนด 7 คืน
 ตั้งแต่วันที่ 29 กรกฎาคม ถึง 4 สิงหาคม พ.ศ. 2557 เวลา 19.00 น. 
ทั้งนี้ ยังทรงพระกรุณาโปรดพระราชทานพวงมาลาหลวง และพวงมาลาของ
พระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ตั้งเป็นเกียรติยศด้วย

ชาติภูมิ
       พระธรรมปัญญาบดี นามเดิมว่า ถาวร เจริญพานิช เกิดเมื่อวันเสาร์ที่ ๒๗ พฤษภาคม
พ.ศ.๒๔๕๙ 
แรม ๑๑ ค่ำ เดือน ๖ ปีมะโรง ที่บ้านเลขที่ ๕ ตำบลบ้านหม้อ  อำเภอพรหมบุรี
จังหวัดสิงห์บุรี 
บิดาชื่อนายจรัญ เจริญพานิช มารดาชื่อนางพุ่ม เจริญพานิช

บรรพชา-อุปสมบท
       บรรพชาเป็นสามเณร เมื่อวันเสาร์ที่ ๒๔ เมษายน พ.ศ.๒๔๗๔ ณ วัดตราชู ตำบล
บ้านหม้อ อำเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี โดยมีพระครูพรหมจริยคุณ (ดี) ภายหลังเป็น
พระราชาคณะชั้นสามัญ ที่  พระพรหมนคราจารย์ วัดแจ้งพรหมนคร อำเภอพรหมบุรี
จังหวัดสิงห์บุรี เป็นพระอุปัชฌายาจารย์
       อุปสมบทเป็นพระภิกษุ เมื่อวันศุกร์ที่ ๕ มิถุนายน พ.ศ.๒๔๗๙ ณ วัดตราชู ตำบลบ้านหม้อ
อำเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี โดยมีพระธรรมปิฎก (เผื่อน ติสฺสทตฺโต ป.ธ.๙) ภายหลังได้รับ
สมณศักดิ์ที่สมเด็จพระวันรัต วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม เป็นพระอุปัชฌาจารย์

การศึกษา
พ.ศ.๒๔๗๓ - สำเร็จการศึกษาชั้นประถมปีที่ ๔ โรงเรียนชุมชนวัดตราชู ตำบลบ้านหม้อ
                  อำเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี
พ.ศ.๒๔๗๖ - สอบได้นักธรรมชั้นโท (น.ธ.โท) สำนักเรียนวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม กรุงเทพมหานคร
พ.ศ.๒๔๘๐ - สอบได้เปรียญธรรม ๔ ประโยค (ป.ธ.๔) สำนักเรียน วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม กรุงเทพมหานคร

ตำแหน่ง การปกครอง
พ.ศ.๒๕๓๖ - เป็นเจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม และประธานกรรมการมูลนิธิ "ทุนพระพุทธยอดฟ้า" 
                  ในพระบรมราชูปถัมภ์
พ.ศ.๒๕๓๗ - เป็นเจ้าคณะเขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
พ.ศ.๒๕๔๑ - เป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะเขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

/data/content/206/cms/afhimoqrxy78.jpg

สมณศักดิ์
     เมื่อวันที่ ๕ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๔๓ ได้รับพระราชทานสถาปนาสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะ
เจ้าคณะรองที่ พระธรรมปัญญาบดี ศรีวิสุทธิคุณ สุนทรวรนายก ดิลกธรรมานุสิฐ กิจจานุกิจจาทร 
มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี

มรณภาพ
     พระธรรมปัญญาบดี (ถาวร ติสฺสานุกโร) ถึงแก่มรณภาพด้วยโรคชรา ณ กุฏิคณะ ต.๓๔ 
วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๒๗ 
กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๗ เวลา ๐๖.๐๐ น.

      พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙ ทรงพระกรุณาโปรดพระราชทานน้ำหลวงสรงศพ
ณ ตึกสุขุมาล โรงเรียนสุขุมาลธัมมุทิส ภายในวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม 
เขตพระนคร เมื่อวัน
อังคารที่ ๒๙ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๗ เวลา ๑๗.๐๐ น.ทั้
งยังทรงพระกรุณาโปรดพระราชทานโกศไม้สิบสอง
(เทียบเท่าสมเด็จพระราชาคณะ) 
พร้อมฉัตรเบญจาตั้งประดับเป็นเกียรติยศ เป็นกรณีพิเศษ และพระราช
ทานพระพิธี
ธรรมสวดพระอภิธรรมศพ มีกำหนด ๗ คืน ตั้งแต่วันที่ ๒๙ กรกฎาคม ถึง ๔ สิงหาคม พ.ศ.
๒๕๕๗ เวลา ๑๙.๐๐ น. 
ทั้งนี้ ยังทรงพระกรุณาโปรดพระราชทานพวงมาลาหลวงและพวงมาลาของ
พระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ตั้งเป็นเกียรติยศด้วย

อ้างอิงข้อมูล ที่ http://www.wikiwand.com