พระพุทธรูปทองคำ วัดเสฐียรวัฒนดิษฐ์
27 มิถุนายน 2560

                            

     วัดเสฐียรวัฒนดิษฐ์  เดิมมีชื่อว่า "วัดท่ากระบือ" หรือ ชาวบ้านรู้จักในนาม
"วัดท่าควาย" ตั้งอยู่ริมฝั่งตะวันออกของแม่น้ำเจ้าพระยา บริเวณปากแม่น้ำ
ลพบุรีถนนสังฆราชตำบลบางพุทราอำเภอ เมืองสิงห์บุรีจังหวัดสิงห์บุรี
       ซึ่งสมัยก่อนสันนิษฐานว่า ตรงบริเวณหน้าวัดที่ติดต่อกับแม่น้ำเจ้าพระยา
เป็นพื้นราบเหมาะ
สำหรับการที่จะนำวัวควายลงกินน้ำ อาบน้ำ ในแม่น้ำจึงเรียก
ติดปากกันมาว่า วัดท่ากระบือหรือ
วัดท่าควาย และต่อมาได้เปลี่ยนชื่อเป็น วัด
เสถียรวัฒนดิษฐ์ จึงถึงทุกวันนี้
      จากการบอกเล่าของผู้เฒ่าผู้แก่ ว่า วัดคงสร้างหรือบูรณะราวพุทธศักราช
๒๔๑๐ ซึ่งพบว่า 
มีการบันทึกชื่อเจ้าอาวาสที่ปกครองวัดคือ หลวงพ่อแตง
สมัยรัชกาลที่ ๓ ปัจจุบันมีพระครูไพศาล
วัฒนาทร เป็นเจ้าอาวาส 


      สิ่งสำคัญในวัดนี้ คือ พระพุทธรูปทองคำ ซึ่งมีหน้าตักกว้าง ๓๓ นิ้ว
ความสูงจากฐานราบถึงไร
พระศก ๓๓ นิ้ว โดยองค์พระหล่อจากทองคำผสม
สัมฤทธิ์ มีความสวยงามอ่อนช้อยพระพักตร์อิ่มเอิบ ดังคำอุปมาอุปมัยถึง พระ
ศิลปะสุโขทัยรุ่นนี้ว่า "หน้านางคางหยิก" ซึ่งบงบอกถึงความเจริญรุ่งเรืองของ
พระพุทธศาสนา และความมั่นคงความเจริญพูนสุขของไพร่ฟ้าประชาชนใน
อาณาจักรสุโขทัย
ซึ่งมีเปอร์เซ็นต์ทองสูงองค์พระงามด้วยศิลปะสุโขทัย 

      โดยเชื่อกันว่า พระองค์นี้เป็นพระที่ถูกสร้างเป็นต้นแบบ ก่อนการสร้างหลวง
พ่อทองคำ วัดไตรมิตร ซึ่งเป็นพระหน้านาย โดยองค์หลวงพ่อทองคำแห่งวัด
เสถียรแต่เดิมถูกพอกปูนไว้ แล้วทิ้งในวิหารร้างกลางป่าช้า ต่อมาปูนกะเทาออก
จึงรู้ว่าเป็น พระทองคำ ชาวบ้านจึงร่วมกันย้ายองค์พระมาประดิษฐาน ในสถาน
ที่อันเหมาะสมเพื่อเป็นมรดกแก่ลูกหลาน 
      ก่อนที่พระพุทธรูปสุโขทัยองค์นี้ จะมาอยู่ที่กุฏิของพระครูไพศาลวัฒนา

ธรรมเจ้าอาวาสวัดเสถียรวัฒนดิษฐ์ องค์ปัจจุบันมีประวัติว่า แต่แรกพระพุทธ
รูป
องค์นี้ห่อหุ้มด้วยปูน ประดิษฐานเป็นพระประธาน อยู่ในวิหารร้าง กลางป่าช้า
ด้านหลังวัด (ทิศตะวันตก) มากกว่า ๑๐๐ ปีแล้ว ตรงกับสมัยหลวงพ่อเชย
เกจิอาจารย์รุ่นเดียวกับหลวงปู่สุข แห่งวัดปากคลองมะขามเฒ่า จังหวัดชัยนาท
ซึ่งสมัยนั้น ท่านดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาส ที่ท่านได้ใช้บริเวณดังกล่าว  เป็น
สถานที่ปลุกเสก วัตถุมงคลต่างๆ 

       เนื่องจากเป็นสถานที่สงบและไม่มีคนรบกวน ต่อมาในช่วงที่หลวงพ่ออ่อน
ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาส หลังจากหลวงพ่อเชยมรณภาพไป ได้มีการบูรณะส่วน
ต่างๆ ของวัดเป็นจำนวนมากโดยเฉพาะพระอุโบสถ ได้สร้างขึ้นมาใหม่แทนของ
เดิม ซึ่งชำรุดทรุดโทรมมาก โดยสร้างแล้วเสร็จในปี พ.ศ.๒๔๙๑ จากนั้นชาว
บ้านได้ร่วมแรงกัน ย้ายพระพุทธรูปองค์นี้ออก จากวิหารร้างจนเป็นเหตุให้เกิด
รอยร้าวของปูนและเห็นเนื้อแท้ บางส่วนของพระพุทธรูป ซึ่งพบว่าทำด้วยโลหะ
จึงได้ช่วยกันกระเทาะปูนที่หุ้มภายนอกออกทั้งหมด สร้างความปิติ และประ
หลาดใจ เพราะเป็นพระเนื้อโลหะที่ ค่อนข้างสมบูรณ์ และสวยงามมากได้นำ
ไปประดิษฐ์เป็นพระประธานอุโบสถหลังใหม่ 

/data/content/78/cms/defglmwy2358.jpg
                                      พระพุทธรูปทองคำ

/data/content/78/cms/cklmoqrsuwx2.jpg
                            วิหารที่ประดิษฐานหลวงพ่อทองคำเดิม

/data/content/78/cms/bgklmnpqrvw9.jpg
                         อีกห้องสำหรับเป็นที่ทำบุญ

สถานที่ติดต่อ 

วัดเสฐียรวัฒนดิษฐ์ ถนนสังฆราช (ริมแม่น้ำเจ้าพระยา)
ตำบลบางพุทรา อำเภอเมือง จังหวัดสิงห์บุรี ๑๖๑๑๐ 
โทรศัพท์ ๐๓๖-๕๑๒๒๙๓

เวลาเปิดให้สักการะ 

วันจันทร์ - วันศุกร์  เวลา ๑๐.๐๐ น. - ๑๖.๐๐ น.
วันเสาร์ - วันอาทิตย์ เวลา ๐๙.๐๐ น. - ๑๖.๐๐ น.
วันหยุดนักขัตฤกษ์ ๐๙.๐๐ น. - ๑๖.๐๐ น.

ข้อมูล สำนักงานการท่องเที่ยวจังหวัดสิงห์บุรี

/data/content/78/cms/afgjmqtwxy59.jpg 

                                                                                                    Wat Satian Wathanadit

Wat Satian Wathanadit This temple is situated on the eastern
side of the Chao Phraya River,near the mouth of the Lopburi River
,It is an ancient temple thought to have been built in the Ayutthaya
period or earlier. Its prominent feature is the Golden buddha,whose
base is on the abbott's dwelling.This Buddha image was found in an
abandoned temple building in the forest behind the current temple.
It was encased in cement,and only when it was moved frim the abandoned 
building to the new temple did a piece of cement fall off,revealing 
the metal image inside.
Research indicates that the image dates from the Sukhothai period,and
is made from bronze mixed with gold,which is consistent with other 
images from the same period.During the Sukhothai period,a great many
Buddha images were made,and it is felt that ghe images from this period 
are the mostbeautiful of any other period in Thai history.The image is
open for viewing and paying respects from 10.00 am until every day.  

 

/data/content/78/cms/bilsvwxyz389.jpg
                   
                            นางต้นตะเคียน

/data/content/78/cms/djmrstuv1246.jpg

                     หุ่นปูนปั้นควาย ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ในอดีต

Wat Satian Wathanadit This temple is situated on the easternside of the
Chao Phraya River,near the mouth of the Lopburi River,It is an ancient temple
thought to have been builtin the Ayutthayaperiod or earlier. Its prominent
feature is the Golden  buddha,whose base is on the abbott's dwelling.This
Buddha image was  found in  anabandoned templebuilding in the forest
behind the current temple.

It was encased in cement,and only when it was moved from the abandoned
building  to thenew temple did a piece of cement fall off,revealing the metal
image inside.

Research indicates that the image dates from the Sukhothai period,and is made
from bronze mixed with gold,which is consistent with other images from the
same period.

During the Sukhothai period,a great manyBuddha images were made,and it  
is felt  that ghe images from this period are the mostbeautiful of any other
period  in Thai history. The image isopenfor viewing and paying respects
from 10.00 am until every day.