วัดพระนอนจักรสีห์วรวิหาร
27 มิถุนายน 2560
เป็นพระอารามหลวงชั้นตรี ตั้งอยู่ในตำบลจักรศรี สันนิษฐานว่า สร้างสมัย
ก่อนกรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานี ภายในพระวิหารเป็นที่
ประดิษฐานพระพุทธ
ไสยาสน์ขนาดใหญ่  มีพุทธลักษณะแบบ
สุโขทัยที่มีความงดงามมากมี
ความยาว ๔๗ เมตร ๔๒ เซ็นติเมตร
(๑ เส้น ๓ วา ๒ ศอก ๑ คืบ ๗ นิ้ว)
พระพักตร์หันไปทางทิศเหนือ
พระเศียรหันไปทางทิศตะวันออก ได้รับการ
บูรณะปฎิสังขรณ์
ในสมัยพระบรมโกศและพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า
เจ้าอยู่หัว 


Wat Phranon Chaksi Worawiharn 
This monastery is under royal patronage class 3, Situated
in Chaksi Sub-district,presumably built before Ayutthaya
capitalized period. Within the viharn (vihara), a great
reclining Buddha image with beautiful Buddha features
inSukhothai style,47.42 meters (1 Sen 3 Wa 2 Sok 1 Khuep
7 inches),the image head points northward and faces
westward built in King Rama 5.


ข้อมูล/สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสิงห์บุรี

พระพุทธรูป วัดพระนอนฯ เป็นพระพุทธรูปไสยาสน์ปางโปรด อสุรินทราหู
ประดิษฐอยู่ภายในวัดพระนอนจักรสีห์วรวิหาร
หรือ วัดพระนอนจักรสีห์ 
ตั้งอยู่ที่หมู่ ๕ ตำบลจักรสีห์อำเภอเมืองสิงห์บุรีจังหวัดสิงห์บุรี เป็นพระ
อาราม
หลวงชั้นตรี ชนิดวรวิหาร พื้นที่ของวัดมีขนาดกว้างประมาณ ๗ เส้น
(๒๘๐ เมตร) 
ยาวประมาณ ๑๐ เส้น (๔๐๐ เมตร) วิหารยาว ๑ เส้น ๗ วา
กว้าง ๑๑ วา
เสาข้างในเป็นแปดเหลี่ยม 

สถานที่สักการะอื่นๆ 
- พระวิหารหลวงพ่อพระนอนจักรสีห์ สถานที่ประดิษฐานองค์พระนอน
จักร์สีห์ ซึ่งเป็นพระพุทธเจ้าปางไสยาสน์เทศนาปาฎิหารีย์ที่ปราบยักษ์
อสุรินทราหูนอกจากนี้ยังมีพระแก้ว และ พระกาฬประดิษฐานในพระ
วิหารนี้อีกด้วย 
- ที่สักการะบูชาพระสีวลี พระสังกกาจารย์ และ พระกวนอิม ซึ่งทุก
พระองค์เป็นพระผู้มีความเป็นเลิศทางความเจริญ มีลาภมาก และ ทาง
เมตตาบารมี สักการะเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิต และครอบครัว
- ศาลาทานบารมี บริการข้าวต้มและเครื่องดื่มฟรีเฉพาะวันเสาร์
วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์

Phra Non Chakkrasi Temple 

   Phra Non Chakkrasi is a huge reclining Buddha image,
enshrined in Phra Non Chakkrasi Worawihan Temple or Wat 
Phra Non Chakkrasi located in Tambon Chaksi, Amphoe Muang,
Singburi Province.It is the third class royal temple of 280 meters 
wide,and 400 meters long.The wiharn is 22 meters wide,and 54 
meters long with octagonal pole.

- Phra Viharn (image hall) Luang Poh Phra Non Chakkrasi has the 
reclining Buddha image stood in the posture of givinga sermon to 
destroy Asura Rahu Giant. IN addition, there are two other 
Buddha images: Phra Kaeo and Phra Kan enshrined in Phra Vihan.

- A place to pay homage to Phra Sivalee,the Laughing Buddha,
and the Goddess of Mercy. Paying homage to all them will bring 
good luck and success.
- Donation Pavilion-provides free soft-boiled rice and drinksevery 
weekend and publice holidays.

/data/content/75/cms/acfhkrxz1367.jpg
                ประชาชนมาสักการะบูชาไม่ขาดสายทุกวัน โดยเฉพาะวันเสาร์ - อาทิตย์
/data/content/75/cms/abijlmouvw24.jpg
                                           พระพุทธรูปประดิษฐ์ภายในวิหาร
/data/content/75/cms/adfhinuxyz34.jpg
                          ด้านหน้า พระหลวงพ่อโต องค์จำลองขนาดใหญ่


ประวัติวัดพระนอน
     วัดพระนอน ตั้งเมื่อ พ.ศ. ๒๓๑๐ สร้างขึ้นเป็นวัดประมาณ พ.ศ. ๒๓๑๐
ปลายสมัยกรุงศรีอยุธยา ชาวบ้านเรียกว่า “วัดเกาะ”เพราะตั้งอยู่บนเกาะกลาง
แม่น้ำพระยา ต่อมาอาคารเสนาสนะของวัดได้ถูกน้ำเซอะตลิ่งพัง ทางวัดจึงได้ย้าย
ไปสร้างวัดขึ้นทางฝั่งตะวันตก สาเหตุที่ได้ชื่อวัดพระนอน เพราะประชาชนในหมู่บ้าน
ดำริจะสร้างพระนอนไว้เคารพบูชา จะได้จัดหาทรัพย์และอุปกรณ์ที่
จะสร้างพระนอน
แต่เกิดสงคราม พม่ายกทัพมาตีกรุงศรีอยุธยา 
จึงไม่ได้สร้างพระนอน แต่ยังคงชื่อ
วัดพระนอนตามที่ได้ตั้งใจไว้ 

ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อ พ.ศ. ๒๔๗๗เขตวิสุงคามสีมา กว้าง ๑๘
ยาว ๓๖ เมตร

 


ดพระนอนจักรสีห์ เป็นพระพุทธรูปไสนาสน์ ปางโปรดอสุรินทราหู ประดิษฐอยู่ภายในวัดพระนอนจักรสีห์วรวิหาร หรือ