วัดจุกคลี
27 มิถุนายน 2560

/data/content/89/cms/abfklqsvwx36.jpg

วัดจุกคลี ตั้งอยู่ที่บ้านตลาดโพธิ์ หมู่ที่ ๕ ตำบลไม้ดัด อำเภอบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี
สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย มีพระพุทธรูป เป็นพระยืนปางห้ามญาติ ขนาดสูง ๓๐ เมตร ทาสีทอง
สร้างเมือ พ.ศ.๒๕๒๘ สร้างขึ้นเพื่อเป็นเอกลักษณ์ของตำบลและสถานที่สักการะที่มีชื่อเสียง
แห่งหนึ่งของจังหวัดสิงห์บุรี

/data/content/89/cms/bcjksvxy2458.jpg

ปูชนียวัตถุ มีพระประธานประจำอุโบสถ ปางมารวิชัย ขนาดหน้าตักกว้าง ๕๐ นิ้ว สูง ๒๐๐ นิ้ว
สร้างเมื่อ พ.ศ.๒๕๒๖ พระประธานประจำศาลาการเปรียญ ปางมารวิชัย ขนาดหน้าตักกว้าง ๓๐ นิ้ว
สูง ๘๐ นิ้ว สร้างเมื่อ พ.ศ.๒๕๒๐
 

วัดจุกคลี ตั้งเมื่อ วันที่ ๒๕ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๑๓ โดยมี นายทองแดงผู้ใหญ่บ้าน ได้นำชาวบ้าน
จัดสร้างวัดขึ้น ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ ๕ เมษายน พ.ศ.๒๕๑๗ เขตวิสุงคามสีมา
กว้าง ๘.๕๐ เมตร ยาว ๓๐ เมตร
 

การปกครองปัจจุบัน พระอธิการสะเทื้อน อภิญาโณ เป็นเจ้าอาวาส

/data/content/89/cms/bdhjloqyz125.jpg