วัดป่าหวาย
27 มิถุนายน 2560

      วัดป่าหวาย ตั้งอยู่เลขที่ ๙๑ บ้านโรงช้าง หมู่ที่ ๑ ตำบลโรงช้าง อำเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี
สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย 

      มีศาสนสถานที่สำคัญ คือ วิหารหลวงปู่สุข สร้างเมื่อ พ.ศ.๒๕๑๗ นอกจากนี้ มีฌาปนสถาน ๑ หลัง
หอระฆัง ๒ หลัง โรงครัว ๑ หลัง 
กุฎิเจ้าอาวาส ๑ หลัง เรื่อนรับรอง ๑ หลัง 

      ปูชนียวัตถุ มีพระประธานประจำอุโบสถ ปางมารวิชัย พระประธานประจำศาลาการเปรียญ ปางมารวิชัย
ปูชนียวัตถุอื่นๆ หลวงพ่อฤาษี
หรือหลวงพ่อแดงพระพุทธรูป ปางสมาธิ สร้างด้วยศิลาแลง ประดิษฐานที่วิหาร
หลวงพ่อหิน หลวงพ่อมะขามใหญ่ หลวงพ่อเล็ก พระพุทธรูป
ปางนาคปรก เป็นที่เคารพสักการะของ
ชาวบ้านวัดป่าหวาย 

      วัดป่าหวายตั้งเมื่อ พ.ศ.๒๔๒๐ สร้างขึ้นเป็นวัดตั้งแต่ประมาณ พ.ศ.๒๔๒๐ เดิมเรียกว่าวัดคงคาเดือด
หรือ วัดเชิงหวาย ที่ตั้งวัดเดิม
ตั้งอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาถูกน้ำเซาะตลิ่งพัง จึงได้จัดสร้างวัดขึ้นใหม่ ณ ที่ตั้งวัด
ปัจจุบัน ซึ่งเป็นที่ดินของนายไล้ ชอบใช้ และนายเที่ยง 
ฉายวิโรจน์ บริจาคให้สร้างวัด ได้สร้างวัดใหม่ขึ้น
เมื่อวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๔๗๙ และได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อ
วันที่ ๓๐ ตุลาคม พ.ศ.๒๔๗๙
ได้ผูกพัทธสีมาเมื่อวันที่ ๑๓ มีนาคม พ.ศ.๒๔๘๙ เขตวิสุงคามสีมา กว้าง ๔๐ เมตร ยาว ๖๐ เมตร 

การบริหารการปกครอง มีเจ้าอาวาสองค์ปัจจุบัน คือ พระครูสุขกิจบรรหาร สุขเปโม