วัดดอกไม้
27 มิถุนายน 2560

/data/content/81/cms/bchlpruy1267.jpg


        วัดดอกไม้
ตั้งอยู่เลขที่ ๔๔ หมู่ที่ ๒ ตำบลประศุก อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี สังกัดมหานิกาย
ปูชนียวัตถุ มีพระประธานประจำอุโบสถ ปางสมาธิ ขนาดหน้าตักกว้าง ๐.๗๕ เมตร สูง ๑ เมตร
ปูชนียวัตถุอื่นๆ หลวงพ่อใหญ่ เป็นพระพุทธรูป ปางวิชัย ขนาดหน้าตักกว้าง ๑.๗๕ เมตร สูง ๓ เมตร
มีเจดีย์เก่า ๔ องค์
       วัดดอกไม้ ตั้งเมื่อ พ.ศ.๒๓๐๐ เดิมเรียก "วัดบุปผาราม" จากชื่อเดิมของวัด สันนิษฐาน ว่า
น่าจะมีความเกี่ยวข้องกับชนชั้นเจ้านายในสมัยนั้น 
เพราะชาวบ้านทั่วไปคงเรียกวัดด้วยภาษาสามัญทั่วไป
มากกว่าจะใช้ภาษาบาลีสันสกฤต ซึ่งถือว่าเป็นภาษาของผู้มีความรู้ในสมัยนั้น

/data/content/81/cms/gklmopsuxz69.jpg

       วัดดอกไม้มีความเกี่ยวข้องกับการตั้งเมืองอินทร์บุรี เพราะหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับการตั้งเมืองจะอยู่
บริเวณใกล้เคียงกับวัดดอกไม้ ดังส่วนหนึ่ง
ของบทความของ โกศล ขันติทานต์ (๒๕๕๑)
   
  "เมืองอินทร์บุรี ยังไม่มีชื่อปรากฎในสมัยพระเจ้าอู่ทอง กล่าวแต่ว่ามีเมืองสระพุงกับเมือง
คลองพลับ
อยู่ในแถวนั้น ฉันก็ยังค้นไม่พบว่า อยู่ที่ไหน เห็นจะตั้งเมืองอินทร์ฯ ขึ้นเมื่อรัชกาลสมเด็จ
พระบรมราชาธิราช(พะงั่ว) จึงกล่าวในกฎมณเฑียรบาลว่า
เป็นเมืองสำหรับหลานเธอครองและใน
พงศาวดารก็ปรากฏว่า มีเจ้าหลานเธอครองทรงพระนามว่า "เจ้านครอินทร์"  ซึ่งได้ครอง
กรุงศรีอยุธยา
เมื่อภายหลังแต่ก็ไม่มีเมืองโบราณปรากฏอยู่ในแขวงเมืองอินทร์ฯ

      วัดดอกไม้ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ ๖ กันยายน พ.ศ.๒๕๒๒ เขตวิสุงคามสีมา 
กว้าง ๙ เมตร ยาว ๒๔ เมตร การปกครองในปัจจุบัน คือ พระสังคม สุธิโร (รักษาการ) 


/data/content/81/cms/acghijqrstuy.jpg


/data/content/81/cms/cdkltvxy3589.jpg

     วัดดอกไม้ตั้งอยู่ฝั่งตะวันตกของแม่น้ำเจ้าพระยาใน ต.ประศุก เป็นวัดเก่าแก่สมัยกรุงศรีอยุธยา
สร้างราวปี พ.ศ.๒๓๐๐ เดิมเรียกว่า วัดบุปผาราม สิ่งสำคัญภายในวัดได้แก่ วิหารไม้ที่ไม่มีผนังวิหาร
พระพุทธรูปสำริด และ พระพุทธรูปหินทรายแดง ลักษณะทางสถาปัตยกรรมของวัดดอกไม้
     เป็นศิลปะผสมผสานระหว่างสมัยอยุธยาตอนปลายกับรัตนโกาสินทร์ตอนต้น ในปี ร.ศ.๑๑๐
(พ.ศ.๒๔๓๕) พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้เสด็จมาถวายผ้ากฐินที่วัดแห่งนี้
วัดดอกไม้ มีอายุกว่า ๒๕๐ ปี วิหารที่ชำรุดทรุดโทรมจึงได้รับการบูรณะปฎิสังขรณ์
ปัจจุบันสามารถเข้าเที่ยมชมความงดงามได้ตามปกติ

/data/content/81/cms/bgjoqruy1456.jpg

/data/content/81/cms/bglmpqrvw257.jpg