วัดศรีจุฬามณี
27 มิถุนายน 2560

/data/content/79/cms/aklprstuz247.jpg

วัดศรีจุฬามณี 
       ตั้งอยู่เลขที่ ๓๒ บ้านน้ำตาล ถนนอินทร์บุรี-สิงห์บุรี หมู่ที่ ๑ ต.น้ำตาล อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี สังกัด
คณะสงฆ์ธรรมยุต ที่ดินที่ตั้งวัด ๒๖ ไร่ ๒ งาน ๘๐ ตารางวา โฉนดที่ดิน ๓๐๔๗๖
 อาณาเขต  
       ทิศเหนือ จดทางเดินและที่ดินของนายยก สินโน
       ทิศใต้     จดที่ดิน ของนายยม สมประสงค์ และนายเชิญ กันเผือก
       ทิศตะวันออก  จดที่ดินของนายกุหลาบ กาหลง-นางนา  บุญอ่วม
       ทิศตะวันตก    จดทางเดินสาธารณะ และแม่น้ำเจ้าพระยามีที่ธรณีสงฆ์ จำนวน ๑ แปลง

      ปูชนียวัตถุ มีพระประธานประจำอุโบสถ ปางมารวิชัย ขนาดหน้าตักกว้าง ๓๙ นิ้ว สูง ๕๐ นิ้ว
สร้างเมือ สมัยสุโขทัย พระประธานประจำศาลาการเปรียญ ปางพระพุทธชินราช ขนาดหน้าตักกว้าง
๔๐ นิ้ว สูง ๔๘ นิ้ว สร้างเมื่อ พ.ศ.๒๕๔๔
      วัดศรีจุฬามนี ตั้งเมื่อ พ.ศ.๒๒๗๖ หลักฐานคือ พระชินยืน ๓ องค์ ในแผ่นโลหะแผ่นเดียวกัน กรม
ศิลปากรสันนิษฐานว่า เป็นพระเครื่องครั้งรัชกาลสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศ สมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลาย
มีเรื่องเล่าต่อกันมาว่า วัดนี้สร้างขึ้นโดยภรรยาคนที่ ๔ แต่ไม่ปรากฏชื่อ ภรรยาหลวง สร้างวัดให้ชื่อว่า วัดหลวง
ภรรยาคนที่สองสร้างวัด ชื่อ วัดกลาง 
       ความหมายของ  ชื่อวัดเจดีย์จุฬามณีเป็นที่บรรจุมวยพระเกษกัลป์  พระฑาฒะธาตุคือพระเขี้ยวแก้ว
เบื้องขวาของพระบรมศาสดา  ฉะนั้นเมื่อสร้างวัดนี้  คงจะมีส่วนใดส่วนหนึ่งของพระธาตุบรรจุอยู่ในเจดีย์วัดนี้
จึงได้นามว่า วัดศรีจุฬามณี  
       เมื่อ พ.ศ.๒๔๕๒ พระประธานในอุโบสถสมัยสุโขทัย ขนานพระเพลากว้าง ๑ เมตร เดิมเป็นของพระเจ้า
บรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าภานุพันธ์ยุคลได้ทูลถวายสมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณวงศ์ วัดบวรนิเวศ
วิหาร เมื่อครั้งยังเป็นสมเด็จพระวชิรญาณวงศ์  เมื่อวัดศรีจุฬามณีสร้างอุโบสถเสร็จแล้ว  พระเทพกวี (พระมหา
บุญธรรม จิณฺณธมฺโม) ได้กราบทูลเกล้าสมเด็จพระสังฆราชเจ้าทรงทราบ  พระองค์ทรงมีพระเมตตาประทาน
ให้และได้ทรงพระนามว่า “พระสัตธัตมหามุนี”  ได้อัญเชิญมาที่วัด  
       ในเวลาต่อมา  ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อ  วันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๔๙๑ เขตวิสุงคามสีมา
กว้าง ๒๘ เมตร ยาว ๔๐ เมตร 
       การบริหารการปกครอง เจ้าอาวาส พระครูนาคนันทารักษ์


ข้อมูล / กองพุทธศาสนสถาน สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

/data/content/79/cms/cdhmprswy259.jpg