ฟาร์มเมล่อนอังเคิ้ลบุ๊ง
30 พฤษภาคม 2562

ดร.รุจีพัชร บุญจริง เกษตรจังหวัดสิงห์บุรี พร้อมด้วยนายชุมพล ปาลวัฒน์
หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร นางศรัญญา เพ็ชรรักษ์ หัวหน้ากลุ่มส่งเสริม
และพัฒนาการผลิต และเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดสิงห์บุรี
ลงพื้นที่สำรวจสินค้าเกษตร

เพื่อเสนอเป็นของดีเมืองสิงห์ ณ ฟาร์มเมล่อนอังเคิ้ลบุ๊ง หมู่ที่ ๕ ตำบลบางน้ำเชี่ยว
อำเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี โดยมีนางสมคิด ตั้วสมพงษ์ เกษตรอำเภอพรหมบุรี
และ เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอพรหมบุรี ให้การต้อนรับ


ขอบคุณ ภาพ/ข่าว สำนักงานเกษตรจังหวัดสิงห์บุรี

/data/content/519/cms/efhijnopqz14.jpg

/data/content/519/cms/befgklmstu13.jpg

/data/content/519/cms/hijlnpwyz378.jpg