องค์กรบริหารส่วนตำบลทองเอน
26 มิถุนายน 2560

 

/data/content/35/cms/bcfgmoprsx67.jpg

องค์กรบริหารส่วนตำบลทองเอน
      สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนตำบลทองเอน

สภาพทั่วไป  : ที่ตั้ง
      องค์การบริหารส่วนตำบลทองเอน ตั้งอยู่เลขที่ ๓ หมู่ ๑๓ ตำบลทองเอน อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี
ด้านฝั่งตะวันออกของแม่น้ำเจ้าพระยา ห่างจากทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข ๓๒ (ถนนสายเอเชีย) ประมาณ ๒ 
กิโลเมตร ติดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๒๘๓ 
ห่างจากที่ว่าการอำเภออินทร์บุรี ไปทางทิศตะวันออก
ระยะทางประมาณ ๕ กิโลเมตร

        องค์การบริหารส่วนตำบลทองเอน มีพื้นที่ห่างจากอำเภออินทร์บุรี ประมาณ ๕ กิโลเมตร 
และมีอาณาเขตติดต่อ ดังต่อไปนี้

ทิศเหนือ       จดตำบลชีน้ำร้าย อำเภออินทร์บุรี –อำเภอตาคลี
ทิศใต้           จดตำบลงิ้วราย อำเภออินทร์บุรี
ทิศตะวันออก  จดตำบลโพธิ์ชัย อำเภออินทร์บุรี
ทิศตะวันตก    จดตำบลท่างาม-ตำบลชีน้ำร้าย อำเภออินทร์บุรี

เนื้อที่
         องค์การบริหารส่วนตำบลทองเอนมีเนื้อที่ทั้งหมด ๖๐.๘๐ ตารางกิเมตร หรือ ๓๘,๐๐๑ ไร่

ภูมิประเทศ
  - สภาพภูมิประเทศขงองค์การบริหารส่วนตำบลทองเอน เป็นพื้นที่ราบ เป็นพื้นที่เหมาะแก่การทำเกษตร
  - สภาพภูมิอากาศ ประกอบด้วย ในช่วงฤดูร้อนเดือนมีนาคม-พฤษภาคม และฤดูฝนเดือนมิถุนายน – ตุลาคม
    ในฤดูหนาวเดือนพฤจิกายน - กุมภาพันธ์

เขตการปกครอง
   องค์การบริหารส่วนตำบลทองเอน มีหมู่บ้านทั้งสิ้น ๑๕ บ้าน และมีพื้นที่อยู่ในเขตบริหารส่วนตำบลทองเอน
เต็มทุกหมู่บ้าน

ภาพหมู่สมาชิกเจ้าหน้าที่ อ.บ.ต.ทองเอน
/data/content/35/cms/fklorstv2468.jpg