โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทองเอน แห่งที่ ๑
7 สิงหาคม 2560

/data/content/210/cms/achmnqrst278.jpg

ประวัติสถานอนามัย ทองเอน
         สถานีอนามัยตำบลทองเอน เปิดให้บริการประชาชนครั้งแรก เมื่อปี พ.ศ.๒๕๐๖
โดยเช่าห้องแถวอยู่ในตลาดวัดดงยาง ต่อมา พ.ศ.๒๕๑๓ นายบุญเลิศ สิทธิพันธ์
ได้บริจาคที่ดิน ๓๐๐ ตารางวา อยู่หมู่ที่ ๑ ตำบลทองเอน ได้ก่อสร้างเป็นสำนักงาน
ผดุงครรภ์ ขึ้น พ.ศ.๒๕๑๙ ได้รับงบประมาณ ต่อเติมเป็นสถานีอนามัยชั้นสอง 
ให้บริการประชาชนในเขตรับผิดชอบ จำนวน ๑๓ หมู่
        เนื่องจากอาคารหลังเดิมคับ
แคบประกอบกับมีประชาชนมาใช้บริการจำนวน
มากขึ้น พ.ศ.๒๕๓๗ สถานีอนามัย
ทองเอน จึงได้รับงบประมาณสร้างสถานีอนามัยขนาด
ใหญ่ พร้อมบ้านพักข้าราชการ 
๑ หลัง เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น ๑,๙๖๐,๖๐๐ บาท โดย
ได้รับบริจาคที่ดินจากวัด
ดงยาง จำนวน  ๓ ไร่ ตั้งอยู่หมู่ที่ ๑๓ ตำบลทองเอน
        ในการก่อสร้างสถานีอนามัย
ขนาดใหญ่ครั้งนี้ ยังได้รับความร่วมมือจากประชาชน
โดยบริจาคเงินสมทบเพื่อต่อ
เติมชั้นล่างของอาคารสถานีอนามัย และรั้วด้านหน้า เป็นเงิน
๓๙๗,๕๐๐ บาท 
ทำให้มีเนื้อที่ไว้ใช้ประโยชน์ และ สะดวกในการให้บริการยิ่งขึ้น 

ทำพิธีเปิดสถานีอนามัย วันที่ ๒๙ มีนาคม พ.ศ.๒๕๓๘
นางกรชนก วรรณสุทธิ์ เป็นหัวสถานีอนามัย
นายเชษฐา ปานเนียม  
นางศิรินทร ปานเนียม
นางพรรษมน สุริยสาร 
นางเกษเกยูร ใจมั่น 

สถานีอนามัยตำบลทองเอน เปิดให้บริการประชาชนครั้งแรก เมื่อปี พ.ศ.๒๕๐๖
โดยเช่าห้องแถวอยู่ในตลาดวัดดงยาง ต่อมา พ.ศ.๒๕๑๓ นายบุญเลิศ สิทธิพันธ์
ได้บริจาคที่ดิน ๓๐๐ ตารางวา อยู่หมู่ที่ ๑ ตำบลทองเอน ได้ก่อสร้างเป็นสำนักงาน
ผดุงครรภ์ ขึ้น พ.ศ.๒๕๑๙ ได้รับงบประมาณ ต่อเติมเป็นสถานีอนามัยชั้นสอง 
ให้บริการประชาชนในเขตรับผิดชอบ จำนวน ๑๓ หมู่ เนื่องจากอาคารหลังเดิมคับ
แคบประกอบกับมีประชาชนมาใช้บริการจำนวนมากขึ้น พ.ศ.๒๕๓๗ สถานีอนามัย
ทองเอน จึงได้รับงบประมาณสร้างสถานีอนามัยขนาดใหญ่ พร้อมบ้านพักข้าราชการ
๑ หลัง เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น ๑,๙๖๐,๖๐๐ บาท โดยได้รับบริจาคที่ดินจากวัด
ดงยาง จำนวน  ๓ ไร่ ตั้งอยู่หมู่ที่ ๑๓ ตำบลทองเอน ในการก่อสร้างสถานีอนามัย
ขนาดใหญ่ครั้งนี้ ยังได้รับความร่วมมือจากประชาชนโดยบริจาคเงินสมทบเพื่อต่อ
เติมชั้นล่างของอาคารสถานีอนามัย และรั้วด้านหน้า เป็นเงิน ๓๙๗,๕๐๐ บาท 
ทำให้มีเนื้อที่ไว้ใช้ประโยชน์ และ สะดวกในการให้บริการยิ่งขึ้น 
ทำพิธีเปิดสถานีอนามัย วันที่ ๒๙ มีนาคม พ.ศ.๒๕๓๘
นางกรชนก วรรณสุทธิ์ เป็นหัวสถานีอนามัย
นายเชษฐา ปานเนียม  
นางศิรินทร ปานเนียม
นางพรรษมน สุริยสาร 
นางเกษเกยูร ใจมั่น 


/data/content/210/cms/efijnqsyz127.jpg

/data/content/210/cms/adfgkuvx1248.jpg