การแต่งกายของชาวลาวแง้ว ในปัจจุบัน
26 กรกฎาคม 2560       ปัจจุบันการแต่งกายของชาวลาวแง้ว เหมือนคนไทย
ภาคกลางทั่วไป มีผู้สูงวัยบางคนที่ยังนุ่งผ้าถุง นุ่งโจงกระเบน 
ตัดผมสั้นทรงดอกกระทุ่ม (ดกอกะโท่ม) เมื่อมีการฟื้นฟูอัตต
ลักษณ์ของชาวลาวแง้ว ในปี ๒๕๕๒ เป็นต้นมา ได้มีการรื้อฟื้น
แนว การแต่งกายของชาวลาวแง้วด้วย เพื่อให้คงอัตตลักษณ์
ที่พิเศษนี้ไว้ 

      แม้จะเป็นการแต่งกายในโอกาสพิเศษเช่น งานสังสรรค์ 
ม่วนชื่น หรือไปร่วมงานประเพณีต่างๆ ทั้งในและนอกหมู่บ้าน
ก็ถือว่าดีที่ยังคงรักษาสืบสานอัตตลักษณ์นี้ไว้ได้ เพราะการแต่ง
กายแบบ ลาวแง้วนั้นเรียบง่าย สวยงาม สง่างามไม่แพ้สาว
เชื้อชาติใด

      ทั้งเสื้อผ้าก็ราคาไม่แพง เมื่อสวมใส่ สาวๆ ชาวลาวแง้ว
นั้นงดงามแบบธรรมชาติ ทั้งหน้าตา ผิวพรรณผุดผ่อง ขาวนวล 
น่ามองยิ่งนัก

            

           การแต่งกายของชาวลาวแง้ว ไปร่วมงานประเพณีกำฟ้า เมื่อปี ๒๕๕๕

/data/content/170/cms/dghjoqvx2368.jpg
ปัจจุบันการแต่งกายของชาวลาวแง้ว เหมือนคนไทยภาคกลางทั่วไป มีผู้สูงวัยบางคนที่ยังนุ่งผ้าถุง 
นุ่งโจงกระเบน ตัดผมสั้นทรงดอกกระทุ่ม (ดกอกะโท่ม)  เมื่อมีการฟื้นฟูอัตตลักษณ์ของชาวลาวแง้ว ในปี ๒๕๕๒
เป็นต้นมา ได้มีการรื้อฟื้นแนว การแต่งกายของชาวลาวแง้วด้วย เพื่อให้คงอัตตลักษณ์ ที่พิเศษนี้ไว้ แม้จะเป็น
การแต่งกายในโอกาสพิเศษเช่น งานสังสรรค์ ม่วนชื่น หรือไปร่วมงานประเพณีต่างๆ ทั้งในและนอกหมู่บ้าน
ก็ถือว่าดีที่ยังคงรักษาสืบสานอัตตลักษณ์นี้ไว้ได้ เพราะการแต่งกายแบบ ลาวแง้ว นั้น เรียบง่าย สวยงาม
สง่างามไม่แพ้สาวเชื้อชาติใด
ทั้งเสื้อผ้าก็ราคาไม่แพง เมื่อสวมใส่ สาวๆ ชาวลาวแง้วนั้นงดงามแบบธรรมชาติ ทั้งหน้าตา ผิวพรรณผุดผ่อง 
ขาวนวล น่ามองยิ่งนัก
การแต่งกายของชาวลาวแง้ว ไปร่วมงานประเพณีกำฟ้า เมื่อ ปี ๒๕๕๕