"โครงกระดูกสัตว์โบราณสมัยทวารวดี ที่ จ.สิงห์บุรี"
4 ตุลาคม 2560

/data/content/306/cms/bdgkoprsvw35.jpg

วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๒.๐๐ น. พิธิภัณฑ์สถานแห่งชาติอินทร์บุรี ได้รับ มอบโครงกระดูกสัตว์โบราณ
ในชั้นใต้ดิน ทางวัฒนธรรมที่แหล่งโบราณบ้านคูเมือง เขตตำบลห้วยชันอำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี ซึ่งโครง
กระดูกนี้ ทางกลุ่มโบราณคดี สำนักศิลปากรที่ ๓ พระนครศรีอยุธยาได้ ดำเนินการโครงการการขุดค้นทางโบราณ
คดีเมืองโบราณบ้านคูเมือง ตำบลห้วยชัน อ.อินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี ในปีงบ ประมาณ ๒๕๖๐

เมืองโบราณบ้านคูเมือง เป็นเมืองสมัย ทวารวดี ที่มีคูน้ำล้อมรอบเมือง มีอายุราว พุทธศตวรรษที่ ๑๒-๑๖
เป็นเมืองโบราณ ที่เคยมีการขุดค้นทางโบราณคดีของคณะ โบราณคดีมาแล้ว เมื่อปี ๒๕๒๑-๒๕๒๒ ภายใน
เมืองเป็นที่อาศัย ได้ค้นพบโบราณ วัตถุหลากหลายประเภท ทั้งที่เป็นรูปเคารพ ในศาสนาพุทธ เช่นพระพุทธรูป
พระพิมพ์ สถูปจำลอง ธรรมจักร สัญลักษณ์ในศาสนา พราหมณ์ เช่น เหรียญเงินมีคำจารึกเครื่อง ใช้ในชีวิตประจำวัน
เช่น ภาชนะดินเผา ประเภทต่างๆ ลูกปัด ตุ้มถ่วงแห เป็นต้น และมีการพบชิ้นส่วนธรรมจักร ชิ้นส่วน สถาปัตยกรรม
ยอดของอาคาร พระพุทธ รูปสมัยทวารวดี ระฆังหิน เป็นต้น

/data/content/306/cms/beflopqs3459.jpg

ปัจจุบัน ได้จัดเก็บรักษาและจัดแสดงที่พิพิธภัณฑ์ สถานแห่งชาติ อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี สำหรับโครงกระดูก
สัตว์นี้ มีสภาพเกือบ สมบูรณ์ในชั้นดินทางวัฒนธรรมทวารวดี จากการวิเคราะห์เบื้องต้น เป็นโครงกระดูก วัว มี
การวางตัววัวในลักษณะนอนตะแคง ข้างและมีการมัดขา แล้วจึงทำการกลบฝัง อยู่บริเวณที่เป็นคันดินของเมือง
โดยทางพิพิธภัณฑ์แห่งชาติอินทร์บุรี จะ ได้นำมาจัดแสดงให้ประชาชน นักท่องเที่ยว ได้ชมและศึกษาต่อไป