จงหวดสิงห์บุรี
9 กันยายน 2560

/data/content/269/cms/bqrsvwxy4579.jpg

"จงหวดสิงห์บุรี" "หวด" ตามความหมายของ พจนานุกรม แปลไทย-ไทย
ฉบับราชบัณฑิตยสถาน ทำ หน้าที่ ๒ อย่าง หวด ในฐานะคำนาม หมายถึง ภาชนะ
อย่างหนึ่งสําหรับนึ่งของ ทำด้วยดินเผา ไม้ไผ่สาน เป็นต้น

"หวด" ในฐานะคำกิริยา หมายถึง ฟาด, โบย เฆี่ยน คำว่า "หวด" มีคำว่า "จง"
นำหน้า จึง เป็นคำกิริยา ให้ความหมายเป็นประโยค คำสั่ง "จงหวดสิงห์บุรี" ณ ที่นี้
จึงควรหมายถึง มาช่วยกันหวด มาช่วยกันทำสิ่งดีๆ ให้เกิด ขึ้นในจังหวัดสิงห์บุรี

สิงห์บุรีจังหวัดเล็กๆ ที่อยู่ในเขตภาคกลาง แต่ก็หวดจนมีคนเด่น คนดังหลายคนใน
หลายวงการ อาทิ หลวงพ่อจรัญ ม.ร.ว.คึกฤทธิ์ ปราโมทย์,คุณเคน ภูภูมิ, คุณธนิส ศรีกลิ่นดี
,สันติสุข พรหมศิริ

ปี ๒๕๕๗ สิงห์บุรีติดอันดับเป็นจังหวัด อยู่แล้วมีความสุขที่สุดในประเทศสิงห์บุรี
เป็นดินแดนศักดิ์สิทธิ์ ที่มีมาหลาย ยุคสมัย กล่าวคือ ยุคประวัติศาสตร์, ยุค ก่อนประวัติศาสตร์
สมัยทวารวดี, สมัย สุโขทัย , สมัยอยุธยาสมัยธนบุรี, สมัย รัตนโกสินทร์ ซึ่งนั่นก็หมายถึง
มีกองเถ่า บรรพบุรุษ และกระดูกนักรบผสมลงดิน จนพื้นที่สูงขึ้นเรื่อยๆ

สิงห์มีพ่อเมืองตั้งแต่คนแรก คือ ท่าน จมื่นสมุห์พิมารจนคนล่าสุด พศิน โกมลวิชญ์ รวม
แล้ว ๕๑ ท่านมีการปกครอง ๖ อำเภอ ๔๓ ตำบล และ ๓๖๔ หมู่บ้าน ลักษณะภูมิประเทศ
ของสิงห์บุรีโดยทั่วไป เป็นที่ราบลุ่มและพื้นที่ลูกคลื่นลอนตื้น ซึ่งเกิดจากการทับถมของ
ตะกอนริมแม่น้ำเป็น อย่างมาก มีแม่น้ำสำคัญไหลผ่าน ๓ สาย คือ แม่น้ำ เจ้าพระยา แม่น้ำน้อย
และแม่น้ำลพบุรี นอก จากนี้ยังมีลำน้ำสายอื่น ๆ คือ ลำแม่ลา ลำกา ร้อง ลำเชียงราก
และลำโพธิ์ชัย ไม่มีพื้นที่ เป็นภูเขาและป่าไม้และสิงห์บุรีไม่มีแร่ธาตุที่สำคัญ

ดังนั้น เราจึงมีพระเกจิอาจาย์สิงห์บุรี ช่วย เป่า ช่วยเสกจากดินธรรมดากลายเป็นดิน ที่มี
ราคาสูง ถึงแม้ดินจะมีขนาดเท่าพื้นที่ ตลับยาหม่อง แต่ราคาเป็นพันหรือเกือบ แสนหลวงพ่อ
ยังช่วยหวดให้สิงห์เรา และสิงห์บุรีไม่มีภูเขานะ แต่ดูหนัง-ละคร เรื่องบางระจันที่ไร แบ็กกราวด์
ฉาก ภูเขา มาเต็ม เกือบทุกเรื่องสงสัยผู้กำกับหวดผิด สิงห์บุรีมีแหล่งท่องเที่ยงยอดนิยมหลายที่
อาทิ วัดพระนอนจักรสีห์วรวิหาร พิกุลทอง อนุสาวรีย์บางระจัน แหล่งเตาเผาแม่น้ำน้อย พิพิธภัณฑ
สถานแห่งชาติอินทร์บุรี และที่ เที่ยวเกิดใหม่ๆ อีกหลายที่ อาทิ วัดไทร ตลาดย้อนยุคบางระจัน
ซึ่งแต่ละที่บรรพบุรุษล้วนสร้างมาไว้ให้

เรา รุ่นหลังก็ช่วยกันหวดแบบอนุรักษ์ไว้ให้ได้ เที่ยวชมนานๆ เพราะฉะนั้น เรามาร่วมด้วย
ช่วยกันหวด เรื่องดีๆ ให้เกิดขึ้นในจังหวัดสิงห์บุรี เถิด... หมายเหตุ ป้าย จงหวดสิงห์บุรี ให้ความ
หมายได้ดี เป็นปรัชญาเตือนใจ ณ สถานที่ ราชการแห่งในอำเภออินทร์บุรี