"วิถีชีวิตชาติพันธุ์"
22 มิถุนายน 2561

แง้วทองเอนร่วมงานแถลงข่าว "วิถีชีวิตชาติพันธุ์"

วันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๘.๐๐ น. คณะชาวบ้านจากตำบลทองเอน
ได้แต่งองค์ ทรงเครื่องด้วยชุดลาวแง้ว อันเป็นชาติพันธุ์ ดั้งเดิมของทองเอน เพื่อ
เข้าร่วมงานแถลงข่าวการจัดงาน "วิถีชีวิตชาติพันธุ์" กลุ่มภาคกลาง ตอน บน ๒

โดยมีกลุ่มชาติพันธุ์ ๔ จังหวัด ประกอบด้วย ลพบุรี สิงห์บุรี อ่างทอง และ ชัยนาท
นำโดยกลุ่มเชื่อสายมอญ บ้านบาง ขันหมาก ลาวพวน บ้านหมี่ ลาวแง้ว ลาวครั่ง ลาวเวียง
ไทยยวน ไทยพวน ไทยเบิ้ง

โดยจัดที่บริเวณพระราชฐานชั้นนอก พระนารายณ์ราชนิเวศ อ.เมือง จ.ลพบุรี และ
งานนี้ จะมีขึ้น ตั้งแต่วันที่ ๒๗ - ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ น. - ๒๐.๐๐ น. ภาย
ในงาน มีนายวีระชัย นาคมาศ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี มาเป็น ประธานการเปิดงาน
การแถลงข่าว

สำหรับงานนี้ เพื่อส่งเสริมกิจกรรมสร้าง แรงดึงดูดนักท่องเที่ยวของกลุ่ม
จังหวัด ตอนบน ๒ ด้วยการเผยแพร่ถ่ายทอด ความรู้วิถีชีวิตของกลุ่มชาติพันธุ์ให้กับ
ประชาชนและนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทย และต่างประเทศ งานมหกรรมนี้ มีสิ่งที่น่าสนใจ

อาทิ การจัดนิทรรศการวิถีชีวิตของกลุ่มชาติพันธุ์ การจำลองที่อยู่อาศัย และการ
แต่งกาย ประเพณีสำคัญภายในกลุ่ม และการแสดง และจำหน่ายสินค้าทางวัฒนธรรม
ของดี บ้านฉัน เช่น ผ้าทอมัดหมี่บ้านโคกเจริญ ตุ๊กตาบ้านลิง ยางโทนจักสานผักตบชวา
ผ้าหมักโคลน จักสานไม้ไผ่ และนอกจากนี้ มีการแสดงลิเกจากจังหวัด ต่างๆ ทุกวัน

ขอบคุณภาพ จาก ผู้ใหญ่ศิริโชค


/data/content/400/cms/eghkquwxz567.jpg