ประเพณีลาวแง้ว
4 สิงหาคม 2560

/data/content/199/cms/abfhnuvxz457.jpg

ประเพณีลาวแง้ว  คือ ประเพณีเพาะกระจาด หรือใส่กระจาด 
ของชาวตำบลทองเอน  อ.อินทร์บุรี โดยการใส่กระจาด จะเริ่มเมื่อมี
การประกาศ กำหนดงานบุญมหาชาติ  ซึ่งแต่ละหมู่บ้านจะกำหนด
ไม่ตรงกัน 
หมู่บ้านใดตรงถึงวันกำหนดวันทำบุญ แต่ละบ้านจะทำขนมเส้น
หรือขนมจีบ และข้าวต้มมัดเพื่อเตรียมไว้สำหรับวันงานวันเริ่มแรก
ของการทำบุญ เรียกว่า "วันตั้ง" ในวันตั้งนี้หมู่บ้านที่ยังไม่ทำบุญก็จะ
นำผลไม้ เช่น กล้วย อ้อย ส้ม ฯลฯ  ไปยังบ้านที่มีงานโดยหนุ่มสาว
จะแต่งตัวสวยงามเดินทางเป็นกลุ่มๆ การร่วมงานบุญ นั้นอาจใช้ผลไม้
ต่างๆ ที่นำมาหรือเงินก็ได้ และอาจมีธูปเทียนใส่พานนำไปให้เจ้า
ของบ้าน 
การนำเอาของมาร่วมสมทบทำบุญ เรียกว่า "ใส่กระจาด"
 เจ้าของบ้านเลี้ยงอาหารแก่แขก และเมื่อแขกกลับก็จะให้ข้าวต้มมัด
เป็นของตอบแทน  ประเพณีการใส่กระจาดนี้   หนุ่มสาวจะได้มีโอกาส
พบปะ พูดคุยกันโดยพ่อแม่ฝ่ายหญิงไม่ขัดขวาง วันรุ่งขึ้นจากวันตั้ง
ก็จะเป็นวันเทศน์มหาชาติโดยแต่ละบ้านจะจับสลากกันว่าบ้านไหนจะ
ได้ติดกัณฑ์เทศน์มหาชาติกัณฑ์ไหน  
   สถานที่ก็จัดเตรียมและตกแต่งอย่างสวยงามให้มีบรรยากาศคล้าย
ป่าหิมพานต์ ประดับไปด้วยต้นไม้ ดอกไม้ รังผึ้ง เครื่องจักรสานเป็นสัตว์ต่างๆ
หรือทำด้วยกระดาษสวยงาม การเทศน์จะเริ่มขึ้นในตอนเที่ยงคืนของวันตั้ง 
โดยต้องเทศน์ให้เสร็จภายใน ๑ วัน
ประเพณีลาวแง้ว  คือ ประเพณีเพาะกระจาด หรือใส่กระจาด ของชาวตำบลทองเอน  
อ.อินทร์บุรี โดยการใส่กระจาด จะเริ่มเมื่อมีการประกาศ กำหนดงานบุญมหาชาติ  ซึ่งแต่
ละหมู่บ้านจะกำหนดไม่ตรงกัน 

หมู่บ้านใดตรงถึงวันกำหนดวันทำบุญ แต่ละบ้านจะทำขนมเส้นหรือขนมจีบ และข้าวต้มมัด
เพื่อเตรียมไว้สำหรับวันงานวันเริ่มแรกของการทำบุญ เรียกว่า "วันตั้ง" ในวันตั้งนี้หมู่บ้านที่ยัง
ไม่ทำบุญก็จะนำผลไม้ เช่น กล้วย อ้อย ส้ม ฯลฯ  ไปยังบ้านที่มีงานโดยหนุ่มสาวจะแต่งตัว
สวยงามเดินทางเป็นกลุ่มๆ การร่วมงานบุญ นั้นอาจใช้ผลไม้ต่างๆ ที่นำมาหรือเงินก็ได้ และ
อาจมีธูปเทียนใส่พานนำไปให้เจ้าของบ้าน 

การนำเอาของมาร่วมสมทบทำบุญ เรียกว่า "ใส่กระจาด"

 เจ้าของบ้านเลี้ยงอาหารแก่แขก และเมื่อแขกกลับก็จะให้ข้าวต้มมัดเป็นของตอบแทน  
ประเพณีการใส่กระจาดนี้   หนุ่มสาวจะได้มีโอกาสพบปะ พูดคุยกันโดยพ่อแม่ฝ่ายหญิงไม่
ขัดขวาง วันรุ่งขึ้นจากวันตั้งก็จะเป็นวันเทศน์มหาชาติโดยแต่ละบ้านจะจับสลากกันว่าบ้านไหน
จะได้ติดกัณฑ์เทศน์มหาชาติกัณฑ์ไหน  

   สถานที่ก็จัดเตรียมและตกแต่งอย่างสวยงามให้มีบรรยากาศคล้ายป่าหิมพานต์ ประดับไป
ด้วยต้นไม้ ดอกไม้ รังผึ้ง เครื่องจักรสานเป็นสัตว์ต่างๆหรือทำด้วยกระดาษสวยงาม การเทศน์จะ
เริ่มขึ้นในตอนเที่ยงคืนของวันตั้ง โดยต้องเทศน์ให้เสร็จภายใน ๑ วัน

/data/content/199/cms/adflmopqsuy7.jpg