ประเพณี ปารุปะนัง
2 สิงหาคม 2560

/data/content/192/cms/agjlmnost126.jpg

พิธีปารุปะนัง วัดพระนอนจักรสีห์วรวิหาร ตำบลจักร์สีห์ วันที่ ๑๕ เมษายน ของทุกปีเป็นประเพณีที่ชาวตำบล
จักรสีห์ซึ่งได้มีการสืบทอดและปฎิบัติกันมาเป็นเวลานานในช่วงวันสงกรานต์ซึ่งตรงกับวันที่ ๑๕ เมษายน ของทุกปี
ชาวตำบลจักรสีห์ อำเภอเมืองสิงห์บุรี และอำเภอใกล้เคียง ในจังหวัดสิงห์บุรี ได้เข้าร่วมพิธีปารุปะนัง หรือ พิธีห่มผ้า
องค์พระพุทธไสยาสน์ ที่วิหารวัดพระนอนจักร์สีห์วรวิหารกันอย่างเนืองแน่น โดยชาวบ้านได้นำผ้าห่มจำนวน ๙ ผืน นำมาเย็บ
ต่อกันเป็นผ้าผืนใหญ่ และร่วมพิธีจับขายผ้าห่มสองด้าน ซึ่ง มีขนาดยาวมากนำเข้าในวิหาร ซึ่งเป็นที่ประดิษฐานองค์พระพุทธไสยาสน์ 
สำหรับขนาดขององค์พระนั้น มีความยาวถึง ๔๗.๔๐ เมตร จัดให้มีขบวนแห่ผ้าห่มพระนอน ไปตามตลาดในสิงห์บุรี เพื่อให้พุทธศาสนิกชน
ได้กราบไหว้ และ สรงน้ำพระ เพื่อเป็นสิริมงคล 
ชาวบ้านได้ร่วมกันนำผ้าคลุมตัวองค์พระซึ่งเป็นพระคู่บ้านคู่เมืองของชาวจังหวัดสิงห์บุรี จากนั้น ได้ร่วมกันประกอบพิธีทางศาสนา พระสงฆ์
สวดให้ศีลให้พร สำหรับผ้าห่มผืนเก่านั้น ทางวัดได้ตัดแบ่งให้กับผู้เข้าร่วมพิธีทุกคน เพื่อเป็นสิริมงคลใน วันสงกรานต์ และได้ร่วมกันสรงน้ำพระ
ประเพณีนี้ชาวบ้านได้ปฎิบัติสืบทอดกันมาอย่างต่อเนื่อง เมื่อวันสงกรานต์ทุกปี ชาวบ้านจะเดินทางมาร่วมทำบุญเปลี่ยนผ้าห่มผืนเก่าออกและ
ถวายผ้าห่มพระนอนผืนใหม่แทน      พิธีปารุปะนัง วัดพระนอนจักรสีห์วรวิหาร ตำบลจักร์สีห์ วันที่ ๑๕ เมษายน ของทุกปี
เป็นประเพณีที่ชาวตำบลจักรสีห์ซึ่งได้มีการสืบทอดและปฎิบัติกันมาเป็นเวลานานในช่วงวัน
สงกรานต์ซึ่งตรงกับวันที่ ๑๕ เมษายน ของทุกปี
     ชาวตำบลจักรสีห์ อำเภอเมืองสิงห์บุรี และอำเภอใกล้เคียง ในจังหวัดสิงห์บุรี ได้เข้าร่วม
พิธีปารุปะนัง หรือ พิธีห่มผ้าองค์พระพุทธไสยาสน์ ที่วิหารวัดพระนอนจักร์สีห์วรวิหารกันอย่าง
เนืองแน่น โดยชาวบ้านได้นำผ้าห่มจำนวน ๙ ผืน นำมาเย็บต่อกันเป็นผ้าผืนใหญ่ และร่วมพิธีจับ
ขายผ้าห่มสองด้าน ซึ่ง มีขนาดยาวมากนำเข้าในวิหาร ซึ่งเป็นที่ประดิษฐานองค์พระพุทธไสยาสน์
สำหรับขนาดขององค์พระนั้น มีความยาวถึง ๔๗.๔๐ เมตร จัดให้มีขบวนแห่ผ้าห่มพระนอน
ไปตามตลาดในสิงห์บุรี เพื่อให้พุทธศาสนิกชนได้กราบไหว้ และ สรงน้ำพระ เพื่อเป็นสิริมงคล 
ชาวบ้านได้ร่วมกันนำผ้าคลุมตัวองค์พระซึ่งเป็นพระคู่บ้านคู่เมืองของชาวจังหวัดสิงห์บุรี
     จากนั้น ได้ร่วมกันประกอบพิธีทางศาสนา พระสงฆ์ 
สวดให้ศีลให้พร สำหรับผ้าห่มผืนเก่านั้น
ทางวัดได้ตัดแบ่งให้กับผู้เข้าร่วมพิธีทุกคน เพื่อเป็นสิริมงคลใน วันสงกรานต์ และได้ร่วมกันสรงน้ำ
พระ
ประเพณีนี้ชาวบ้านได้ปฎิบัติสืบทอดกันมาอย่างต่อเนื่อง เมื่อวันสงกรานต์ทุกปี ชาวบ้านจะ
เดินทางมาร่วมทำบุญเปลี่ยนผ้าห่มผืนเก่าออกและ
ถวายผ้าห่มพระนอนผืนใหม่แทน 

/data/content/192/cms/bfijnowxy589.jpg

พิธีปารุปะนัง เมื่อปี ๒๕๖๐ / โดยข่าวจากวัดพระนอนจักรสีห์
     พุทธศาสนิกชนทุกสารทิศเดินทางมา
ยังวิหารวัดพระนอนจักรสีห์วรวิหาร อย่างเนืองแน่น
ในการร่วมประกอบ
พิธีปารุปะนัง หรือพิธีห่มผ้าองค์พระพุทธไสยาสน์ โดยชาวบ้านนำผ้าห่ม ๙ ผืน
ที่เย็บต่อกันเป็นผ้าผืนใหญ่และจับชาย
ผ้าห่มสองด้านที่มีความยาวมากเข้าไปในวิหาร เพื่อนำ
ผ้าคลุมองค์
พระพุทธไสยาสน์ที่มีขนาดองค์ยาว ๔๗.๔๐ เมตร ซึ่งเป็นพระคู่บ้านคู่เมืองของ
ชาวจังหวัดสิงห์บุรี 

จากนั้นร่วมกันประกอบพิธีทางศาสนา พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ สำหรับผ้าห่มผืนเก่านั้น
ทางวัดจัดแบ่งให้กับผู้เข้าร่วมพิธีทุกคน เพื่อ
เป็นสิริมงคลในวันสงกรานต์ก่อนร่วมกันสรงน้ำ
พระ โดยประเพณีนี้
ชาวบ้านปฏิบัติสืบทอดกันมานานในเทศกาลสงกรานต์ทุกปีๆ

ภาพ/พิธีปารุปะนัง เมื่อปี ๒๕๖๐ โดยวัดพระนอนจักรสีห์ วรวิหาร

/data/content/192/cms/beghmpsvwy78.jpg

/data/content/192/cms/eghinpsvx378.jpg

/data/content/192/cms/dgmqtvwz1346.jpg

/data/content/192/cms/efgkpuxy1378.jpg
/data/content/192/cms/bhilprstu123.jpg

/data/content/192/cms/acehiptuvy16.jpg

/data/content/192/cms/abefgmoqw123.jpg

/data/content/192/cms/eghmoqrx2348.jpg
ข้อมูล / สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสิงห์บุรี