ประเพณีกวนข้าวทิพย์ หรือ มธุปายาส
26 กรกฎาคม 2560

       ประเพณีกวนข้าวทิพย์ หรือ ข้าวมธุปายาส ที่หมู่บ้านวัดกุฎีทอง
บ้านโภคาภิวัฒน์ วัดอุตมะพิชัย อำเภอพรหมบุรี วัดทำพิธี กวนข้าวทิพย์
มิได้กำหนดไว้เป็นที่แน่นอน เป็นช่วงที่ข้าวกำลังเป็นน้ำนม

       โดยการปลูกปะรำพิธีแล้วใช้ด้ายสายสิญจน์ วนรอบ นิมนต์พระสงฆ์
มาเจริญพระพุทธมนต์ แล้วให้หญิงสาวพรหมจารีย์นำเครื่องต่างๆ ที่เตรียมไว้
ได้แก่ ถั่ว งา นม เนย และน้ำที่คั้นได้จากข้าวน้ำนม ใส่ลงในกระทะที่ติดไฟ
ด้วยฟืนไม้ชัยพฤกษ์และไม้พุทรา พระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถา ย่ำฆ้อง
ย่ำกลอง ข้าวทิพย์ใช้เวลากวนประมาณ ๖ ชั่วโมง เสร็จแล้วเตรียมถวาย
พระในวันรุ่งขึ้น