งานวีรชนชาวบ้านบางระจัน
25 กรกฎาคม 2560

งานวีรชนชาวบ้านบางระจัน จัดขึ้นเพื่อรำลึกถึงและเทิดทูนวีรกรรม
ความกล้าหาญของเหล่าวีรชนผู้กล้าที่ยอมสละชีพของตนเพื่อแลกกับ
เอกราชของชาติ รวมพลังกันต่อสู้ข้าศึกทั้งที่มีคนและอาวุธที่น้อยกว่า
ให้คนรุ่นหลังได้เห็นเป็นแบบอย่างของความรักชาติของบรรพบุรุษ 

งานวันวีรชนชาวบ้านบางระจัน จะจัดขึ้นในวันที่ ๔-๖ กุมภาพันธ์ของทุกปี
ซึ่งเป็นวันที่ค่ายบางระจันถูกพม่าตีแตก จัดขึ้นบริเวณอุทยานค่ายบางระจัน
อำเภอค่ายบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี กิจกรรมหลักได้แก่หน่วยงานในภาครัฐ
และเอกชนร่วมกันวางพวงดอกไม้สักการะดวงวิญญาณวีรชนที่ได้สละชีพ
เพื่อรักษาชาติบ้านเมืองมีการสวนสนามของทหารบก ทหารเรือ ทหารอากาศ
ตำรวจ ลูกเสือชาวบ้าน ในตอนกลางคืนจะมีมหรสพต่างๆ การแสดงแสง สี
เสียงในเรื่องวีรกรรมการต่อสู้กับข้าศึกในอดีต ให้อนุชนรุ่นหลังได้เห็นถึง
คุณงามความดีที่ทุกท่านได้ยอมสละชีพเพื่อปกป้องเอกราชของชาติไทย
มีการเล่นกีฬาฟื้นบ้าน และออกร้านขายของ